Ga naar hoofdinhoud

informatie over het bewonersinitiatief “Het groene Lint in Aalsmeer” naar de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS)

Bewonersinitiatief

Aalsmeer is één van de gebieden waar de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) in de tweede tranche van het Programma Gebiedsgerichte Projecten (2017-2020) budget reserveert en in samenwerking met bewoners en gemeente een Gebiedsprogramma voor opstelt. Inwoners hebben ideeën voor het Gebieds-programma aangedragen.

Een van de ideeën is het ‘Groene Lint’. Een belangrijke door een groep inwoners aangedragen project welke door de voorzitters van de gezamenlijke Wijk- en Dorpsraden wordt ondersteund.

Het ‘Groene Lint’ is een initiatief van bewoners om met subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) een groene (wandel) route door Aalsmeer te realiseren, die onder andere groenstructuren als het Hornmeerpark, het Seringenpark en het Greenpark Aalsmeer verbindt.

Met het ‘Groene Lint’ wil de initiatiefgroep het volgende bereiken:

  • Verbeterde ruimtelijke groenstructuur in Aalsmeer;
  • Verbeterde ontsluiting/toegankelijkheid en beleefbaarheid van groen in Aalsmeer;
  • Verbetering van de lokale leefbaarheid, leefklimaat en milieu, mede ter compensatie van de negatieve milieueffecten van Schiphol;
  • Versterkte sociale cohesie doordat de route inwoners en wijken in Aalsmeer verbindt.

Op 10 oktober 2017 heeft het College van burgemeester en wethouders opdracht gegeven de haalbaarheid van het ‘Groene Lint’ te onderzoeken. In dit onderzoek zijn in samenwerking met de bewoners voor de verschillende onderdelen van de route de technische en planologische haalbaarheid (incl. grondposities) in kaart gebracht. Ook zijn de globale aanleg- en beheerkosten berekend en is onderzocht in hoeverre de plannen aansluiten op bestaand groen en gemeentelijk (groen)beleid.

Het College van burgemeester en wethouders heeft op 19 december 2017 besloten het bewonersinitiatief het ‘Groene Lint’ verder te ondersteunen mede naar aanleiding van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek.

De SLS heeft het ‘Groene Lint’-idee voorlopig positief beoordeeld in het conceptprogramma voor Aalsmeer; er is dus waarschijnlijk cofinanciering mogelijk voor de realisatie van het plan. De SLS geeft daarover uitsluitsel in een bijeenkomst op 18 januari 2018 in Uithoorn.

 

Back To Top