Ga naar hoofdinhoud

Was dit het laatste Wijkoverleg Hornmeer?

In een vol buurthuis werd de vergadering in het buurthuis op 12 februari geopend door de secretaris Hans van der Neut Kolfschoten. De reden hiervoor: het voorzitterschap van Arie van Doorn is per één januari na 10 jaar beëindigd.

Bouwprojecten.

Als eerste punt op de agenda stonden de bouwprojecten Meervalstraat en Roerdomplaan. De bewoners konden hun vragen stellen aan de vertegenwoordigers van de projectontwikkelaars van Thunnissen Bouw en De Heemraad. Na een voorbereiding van tien jaar is nu echt begonnen met de bouw. Een voorbereiding met inspraak en veel bezwaarprocedures en rechtszaken. Ook de gemeente was vertegenwoordigd om de vragen direct op te pakken.

Er wordt teruggekeken op de selectie van de projectontwikkelaar, maar de aanwezige vertegenwoordiger kon niet direct aangeven waarom de keuze op Thunnissen is gevallen en waarom het project onderscheidend is. Een aantal detailpunten worden besproken: er wordt rekening gehouden met de waterhuishouding, onder meer door toepassing van wadi’s, een bufferzone bij zowel veel regen als bij droogte. Dit is nieuw in de Hornmeer en we zijn benieuwd naar het effect. Dit geldt ook voor het onderhoud aan de groenvoorzieningen. Dit zou in de toekomst verplicht door de bewoners onderhouden moeten worden en hierop zal t.z.t. ook gehandhaafd worden. Wij wachten het af!

De woningen zijn gasloos met warmtepompen die hun warmtewisselaars diep in de grond hebben. Nu te zien aan de leidingen die boven de grond uitsteken. Het voordeel hiervan is dat er geen geluidsoverlast kan zijn.

Bewoners zijn bezorgd over mogelijke schade aan de woningen door heiwerkzaamheden. In de betreffende omringende woningen zijn nulmetingen gedaan. Opnames en foto’s van “oude” scheuren in de muren. Dit heien is wel een discussiepunt: eerder is toegezegd dat er geboord zal worden, omdat dit minder kans op schade geeft. Dit blijkt nu niet het geval te zijn. Het blijft onduidelijk hoe deze beslissing tot stand is gekomen.

Er zijn zorgen over het nog steeds niet gereed zijn van de aansluiting van het bouwterrein op de Dreef. Er wordt nagegaan hoe dit versneld kan worden. Het zware bouwverkeer rijdt nu door de smalle Meervalstraat en blokkeert regelmatig alles.

De bewoners vragen extra aandacht voor het feit dat het bouwverkeer vlak bij de school de Dreef opkomt en de gevaarlijke situaties die hierdoor kunnen ontstaan. Er staat een bord met de aanbeveling voor automobilisten om oogcontact te zoeken met de vrachtwagens, maar omgekeerd wordt nu gevraagd aan de vrachtwagens om oogcontact te zoeken met de kinderen!

De Heemraad zal in de eerste week van april met het deel Roerdomplaan beginnen.

Wijkagent.

De geplande wijkagent blijkt achteraf helaas ziek te zijn en dus volgt de informatie over de watergangen in de Hornmeer door gemeente en Rijnland.

Watergangen.

Een heldere presentatie laat zien waar de verantwoordelijkheden liggen, hoe de watersystemen met elkaar in verbinding staan en de enorme hoogteverschillen van wel 5 meter tussen de polder, zoals de Hornmeer en de boezemwateren zoals de Westeinder. De waterkeringen, de dijken, rondom onze polder liggen er niet zomaar. Daar gelden serieuze eisen om onze voeten droog te houden.

Om terug te komen op de watergangen in de Hornmeer zelf. Er wordt volgens een schema periodiek gebaggerd, jaarlijks, en aangepast, afhankelijk van de begroeiing. Er wordt wat dieper gebaggerd dan voorgeschreven, maar niet dieper dan de vaste ondergrond toelaat. De wensen van de visvereniging zijn hierin niet leidend.

Er wordt nog ingegaan op de eisen bij de nieuwbouw. Eisen aan het oppervlak van het water, de waterkwaliteit en het verwerken van flinke regenbuien en het inspelen op droogte. De klimaatadaptatie.

Het bestuur.

Het bestuur van het Wijkoverleg Hornmeer heeft een jaar geleden aangekondigd haar functie per januari neer te leggen. De secretaris houdt op dit moment, als overgang, bij deze vergadering de zaak nog in de lucht. Intussen is op verschillende manieren gezocht naar uitbreiding en/of vervanging. Er is een algemene oproep gedaan, er zijn mensen rechtstreeks benaderd. Dit heeft geen resultaat opgeleverd. Er wordt met name een oproep gedaan aan m/v van 60 tot 70 jaar, of daaromtrent, die deze functie voor de Hornmeer met een nieuw elan aan kan pakken.

Aan de aanwezigen wordt nogmaals gevraagd om binnen hun kennissenkring rond te kijken en geschikte kandidaten uit “de volgende generatie” met het bestuur contact op te laten nemen of ons er op te attenderen. De ook aanwezige wethouder Willem Kikkert geeft nog eens het belang van het Wijkoverleg aan. Inmiddels ziet het er naar uit dat de gemeente ook aandacht aan het Wijkoverleg in de Aalsmeer gaat schenken waardoor dit meer inhoud kan krijgen. Neemt niet weg dat dit alleen mogelijk is met een nieuw bestuur. De realiteit is dat zonder nieuwe mensen het Wijkoverleg Hornmeer zal worden ontbonden. Gerard Zelen deed nog een oproep aan de aanwezigen om met hem een creatieve oplossing aan te dragen.

De vergadering pleit voor een mogelijke fusie met de Stommeer. Dit is niet realistisch want dat Wijkoverleg bestaat al een jaar niet meer.

Bij de rondvraag wordt de wens geuit om de wijkagent vaker op de fiets en minder in de auto in de wijk te zien.

Met de grote opkomst is met een drankje nog wel een poos nagepraat over de problematiek en is deze mogelijk laatste vergadering van het Wijkoverleg Hornmeer afgesloten.

Voor meer informatie en details: zie de website: https://wijkoverlegaalsmeer.nl/hornmeer/nieuws-hornmeer/

Back To Top