Ga naar hoofdinhoud

Verslag bewonersavond 20 november 2017

VERSLAG
Bewonersavond Kudelstaart
Schiphol

20 november 2017,
Dorpshuis Kudelstaart

Doel van de bewonersavond
De gespreksleidster van deze avond, mevr. Van den Broek, leidt de avond in met een korte toelichting op het doel van deze bijeenkomst.

De bewonersavond over Schiphol in Kudelstaart is onderdeel van een reeks bijeenkomsten die wethouder Van Duijn heeft georganiseerd om met inwoners van Aalsmeer te spreken over wonen in de buurt van Schiphol. De ervaringen die op deze bijeenkomsten worden gedeeld, zijn belangrijk voor de wethouder om samen met college en raad de koers te be- palen voor de inzet van Aalsmeer in het debat over de ontwikkeling van Schiphol.

Omdat sinds begin dit jaar wordt geëxperimenteerd met een gewijzigde startroute vanaf de Kaagbaan, die inhoudt dat vliegtuigen in zuidelijke richting dichter en lager langs Kudel- staart vliegen, wil de wethouder deze bijeenkomst ook gebruiken om van inwoners te ho- ren wat dit experiment betekent voor de geluidoverlast in Kudelstaart.

Toelichting wethouder op het belang van deze avond
Na deze opening legt de wethouder kort uit, dat het hem opvalt dat het in het debat rond- om Schiphol altijd om cijfers gaat. Het debat wordt zo nogal abstract en complex, en doet wat hem betreft geen recht aan de ervaringen van diegenen die dagelijks met overlast van het vliegverkeer te maken hebben. Hij wil die persoonlijke ervaringen en belevingen in- brengen in het debat, zodat er erkenning komt voor het feit dat in gebieden dichtbij de luchthaven de grens van wat nog acceptabel is qua hinder is bereikt. In de beleidsstukken van het Rijk gaat het altijd over de ontwikkeling van Schiphol in balans met de omgeving. Maar in elk geval in Aalsmeer is er allang geen sprake meer van een balans.

De wethouder wil ook graag van de inwoners zelf horen welke suggesties zij hebben om eventuele overlast van Schiphol terug te dringen. Als er concrete voorstellen en ideeën zijn, wil de wethouder daar graag het gesprek over aangaan met de luchthaven (en het Rijk).

Gespreksthema’s
Vervolgens gaat de wethouder het gesprek aan over wonen in Kudelstaart, geluid en hinder van het vliegverkeer, het microklimaat Leimuiden en aanverwante onderwerpen, zoals het overleg in de Omgevingsraad Schiphol. Hieronder per thema een korte samenvatting van de input uit de zaal.

Geluidshinder
Aanwezigen vertellen hoe zij het ervaren om in de nabijheid van Schiphol te wonen. De meeste aanwezigen zijn het erover eens dat de geluidshinder in de afgelopen jaren aan- zienlijk is toegenomen. Men klaagt dat het bijna nooit meer stil is. In de zomer is het soms niet meer mogelijk om lekker buiten te zitten. Ook binnen is het vliegverkeer storend. De oudere huizen zijn niet geïsoleerd en als er vliegtuigen overkomen, moet de TV of de radio echt harder om het nog te kunnen verstaan.
Vooral het nachtelijk vliegverkeer wordt als erg hinderlijk ervaren. Men ondervindt veel last van het vrachtverkeer dat ’s nachts vanaf de Kaagbaan vliegt. Vrachtvliegtuigen veroorza- ken volgens eenieder heel veel lawaai. Maar er is tegenwoordig in de nacht ook heel veel lawaai van vliegverkeer op de Zwanenburgbaan. Men is bang dat de Zwanenburgbaan qua overlast een tweede Aalsmeerbaan wordt.
Veel mensen geven aan noodgedwongen met de ramen dicht te moeten slapen en deson- danks niet in één keer door te kunnen slapen. Vooral rond een uur of vier in de ochtend komen er veel vliegtuigen over. Die zijn voor een goede nachtrust echt funest. Ook ouders van kleine kinderen geven aan dat hun kinderen ’s nachts vaak wakker schrikken van overkomende vliegtuigen.

Wonen nabij Schiphol en gezondheidseffecten
Uit de reacties in de zaal blijkt dat veel mensen zich zorgen maken over de risico’s voor de gezondheid van het vliegverkeer. Men maakt zich vooral zorgen over de luchtvervuiling als gevolg van de uitstoot en zelfs brandstoflozing van vliegtuigen. Velen wijzen op de zwarte aanslag op de tuinmeubelen die er na het schoonmaken binnen enkele dagen weer op zit. Het gevoel is dat we onvoldoende weten waar dat vandaan komt en hoe schadelijk die aanslag is en of dat bijvoorbeeld ook betekent dat je maar echter niet groeten en fruit uit eigen tuin kunt eten. Er wordt vanuit de zaal ook herinnerd aan het verhaal dat rozenkwe- kers in deze omgeving veel slechtere resultaten behaalden dan elders in het land en waar nooit opheldering over is gekomen. Het gevoel is ook dat astma in deze omgeving boven- gemiddeld vaak voorkomt.

De gewijzigde startroute vanaf de Kaagbaan
De heer Van der Laan, bewonersvertegenwoordiger voor Kudelstaart in de werkgroep van de Omgevingsraad Schiphol die is ingesteld ten behoeve van de evaluatie van het experi- ment met de gewijzigde startroute vanaf de Kaagbaan, geeft een korte toelichting op de achtergrond en inhoud van het experiment.
De wethouder vraagt wat men merkt van het experiment met de gewijzigde startroute. Sommigen merken op dat het leidt tot een voortdurend laag gebrom in de verte, dat er eerst niet was. Anderen zeggen dat de bocht dichterbij Kudelstaart en het aanvliegen over het water voor veel extra lawaai zorgt. Maar vooral overheerst het gevoel dat er hierdoor onnodig extra overlast wordt veroorzaakt, die maakt dat het echt nooit meer stil is. Als er geen overlast van de ene baan is, dan is het wel van de andere banen die langs Kudel- staart gaan.
Men vindt dat er wel erg gemakkelijk over de hoofden van de inwoners van Kudelstaart wordt besloten dat het hier nog wel een tandje erger mag. Ook overheerst de mening dat het beter is om niet aan vliegroutes te sleutelen. Zo weet je immers nooit waar je aan toe bent en het is altijd een verplaatsing van de hinder.

Oplossingen om hinder te beperken
De wethouder vraagt aan de zaal of er ideeën zijn over maatregelen die kunnen helpen om de overlast van vliegverkeer te verminderen en het wonen in de buurt van Schiphol pretti- ger te maken?
Vanuit de zaal komen een aantal suggesties om de overlast in Kudelstaart te beperken:

  • Geen bochten vliegen boven bewoond gebied. Dat geeft namelijk extra veel lawaai;
  • Bescherming van de nachtrust; lawaaiige vrachtvliegtuigen in de nacht weren en een nachtsluiting instellen. Het is vooral belangrijk dat er niet meer in de nacht vande Zwanenburgbaan gebruik wordt gemaakt;
  • Meer groen in de buurten.Het algemene gevoel in de zaal is dat Schiphol niet verder moet groeien, dat het aantal vluchten zelfs naar beneden moet en dat het experiment met de gewijzigde startroute van- af de Kaagbaan moet worden teruggedraaid. Bij het economische belang van Schiphol wordt door een aantal aanwezigen een vraagteken geplaatst. De regionale economie heeft helemaal geen baat bij een luchthaven die zich vooral op transferpassagiers richt.Maar ook klinkt teleurstelling door over het gebrek aan interesse van de politiek (in Den Haag) in de impact van het almaar groeiende vliegverkeer op de levens van de mensen die dichtbij de luchthaven onder de vliegroutes wonen. Als leden van de Tweede Kamer maar eens hier op bezoek zouden komen en zelf aan den lijve zouden ondervinden hoe het is om in deze omgeving te wonen en zoveel vliegverkeer over je heen te krijgen, komen ze vast tot andere besluiten. In dat verband wordt ook het belang van meer meetpunten genoemd, zodat er tegenover de uitkomsten van de rekenmodellen ook de meetgegevens staan. Heel belangrijk vindt men ook dat het veel gemakkelijker wordt om te klagen, met name ook over vliegtuigoverlast in het algemeen.

ORS en publiciteit
Het nut van deelname aan het overleg in de Omgevingsraad Schiphol wordt door een aan- tal aanwezigen ter discussie gesteld. Men vindt dat het overleg niet functioneert en veel weg heeft van een verdeel- en heerspolitiek waarbij partijen tegen elkaar worden uitge- speeld, zoals bij het experiment met de gewijzigde startroute. Een deel van de aanwezigen vindt dat de gemeente zich veel te meegaand opstelt en er beter uit kan stappen. De ge- meente zou ook veel meer de publiciteit moeten zoeken en op die manier een vuist moeten maken, net zoals de gemeenten in het Groene Hart hebben gedaan met hun campagne “Geef Stilte een stem”. Ook voor deze avond had de publiciteit wel gezocht mogen worden en had de landelijke pers uitgenodigd moeten worden.

Actie
Er is grote actiebereidheid in de zaal. Een aantal ideeën passeren de revue. Vooral het idee om de A4 te blokkeren vindt steun. Men vindt dat zo’n actie een krachtig signaal zou afge- ven. Het zou goed zijn als de gemeente daaraan mee zou doen. Ook in relatie tot het expe- riment met de gewijzigde startroute wordt over actievoeren gesproken. Dhr. Verbeek doet een oproep aan alle aanwezigen om in actie te komen om het experiment te stoppen en de gewijzigde route terug te draaien. Hij wil graag met anderen in contact komen om dit in gang te zetten.

Sluiting
Na deze oproep bedankt de wethouder iedereen voor zijn komst. Er is gelegenheid om na te praten met een drankje. Met vragen en aanvullende opmerkingen kan men terecht bij de betrokken ambtenaren die op deze avond ook aanwezig zijn.

Back To Top