Ga naar hoofdinhoud

Geen Wijkoverleg Hornmeer

Het bestuur van het Wijkoverleg Hornmeer acht het onnodig om uit te leggen wat de reden is om het geplande overleg Hornmeer op maandag 30 november niet door te laten gaan.
De ontwikkelingen rondom het Covid-19 virus doorkruisen het plan om in het Buurthuis aan de Dreef
de vragen uit ons vorig overleg te beantwoorden en weer nieuwe onderwerpen onder de aandacht te brengen. De resultaten van de navraag bij de Gemeente vatten we hierbij in het kort samen.

Lachgas bij de midgetgolfbaan.

De “Jeu de Boules” vereniging signaleerde dat in de weekends overduidelijk bij de Jeu de boules baan gebruik gemaakt wordt van lachgas en dat gebruik en de achterblijvende patronen zorgen voor overlast.
Het grote aantal patronen dat in het vorige Wijkoverleg werden aangeboden c.q. getoond zijn gemeld bij de politie. De terugmelding was dat zij dit wel degelijk in het vizier hebben en er aandacht aan schenken door extra surveillance. Ook werd nog weer eens de aanbeveling gedaan om overlast te melden op het bekende nummer 0900 8844. Op gemeentelijk niveau zijn er plannen om, i.v.m. deze overlast, de APV aan te passen. Er is serieuze aandacht voor het probleem.

Nog meer positieve berichten.

Het Wijkbestuur kreeg van een oplettende wandelaar de informatie dat het riet in de vijvers netjes is “bijgewerkt” en het water weer goed zichtbaar is. Ook blijkt dat de diverse bruggen in onze wijk, die gebouwd zijn in 1966, op de planning staan voor onderhoud. In totaal wordt bij vijf bruggen gekeken naar de betonschade (betonrot) en is de reparatie gepland. De slijtlaag, de leuningen en de voegovergangen zullen vernieuwd worden. Voor de verkeersbruggen staan het vernieuwen van de asfaltconstructie en het aanbrengen van een membraan op de rijvloeren gepland, echter pas in 2023.
De stand van zaken betreffende de hobbelige trottoirs zullen ook aandacht krijgen maar de Gemeente stelt het op prijs als gevaarlijke situaties gemeld wordt bij de Gemeente (website).

Het onderhoud en snoeien van het teveel aan groen, dat blijft een zaak van de eigenaar/beheerder. Dit kan in bepaalde gevallen ook de verhuurder zijn. Als de bewoner niet zelf meer in staat is dit te onderhoud te verrichten blijft het toch de verantwoordelijkheid van de bewoner (of eigenaar). Openbaar gebied wordt door de gemeente bijgehouden.

En dan nog: de hoge snelheden op de Bachlaan (en de Dreef).

Bewoners van de Hornmeer ergeren zich aan de te hoge snelheden op de Bachlaan, Lunalaan en de Dreef. Er worden incidenteel snelheidscontroles gehouden maar dat neemt de irritatie bij de bewoners niet weg. Er bestaat de mogelijkheid om zogenaamde “smiley’s” te plaatsen waarbij “groen” OK en “rood” te snel is. Deze worden dan voor een paar maanden op een locatie aangebracht. Het Wijkbestuur gaat dit opnemen met de Gemeente en stimuleren dat deze signalering geplaatst wordt.

Voor de volgende bijeenkomst in februari 2021 hoopt het Wijkbestuur op betere omstandigheden zodat het Wijkoverleg weer in het Buurthuis aan de Dreef gehouden kan worden. De datum daarvoor is nog niet vastgesteld omdat die afhankelijk is van de situatie rond Corona.

Back To Top