Ga naar hoofdinhoud

Wijkoverleg Hornmeer in de nieuwe tijd.

Een mooie opkomst.

Er is verrassend gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het Wijkoverleg weer op te pakken.
Bijna alle door het buurthuis keurig corona-bestendig gemaakte plaatsen waren bezet.
Na een welgemeend welkom na meer dan een half jaar gedwongen pauze en de vaststelling dat corona bij de aanwezigen tot nu toe geen slachtoffers heeft gemaakt werd in overleg de open agenda met nog een paar items uitgebreid.

Onderhoud.

Een aantal “oude” klachten worden toch weer genoemd: Er wordt vaak veel hard gereden op de Bachlaan en de Dreef, een aantal voetpaden verkeert in (zeer) slechte staat en zijn vooral voor mensen met rolstoel of rollator of andere beperkingen een probleem. Genoemd worden de voetpaden rondom de super Hoogvliet en de voetpaden langs de Zwarteweg en Bachlaan.
Ook de betonrot van de bruggetjes over de vijvers staat al (te) lang op de klachtenlijst. Voor de voetpaden bij de te verwachten nieuwbouw is indertijd aangegeven dat dit bij de bouw van de woningen aangepakt gaat worden. Deze nieuwbouw laat echter wel heel lang op zich wachten en de voetpaden worden alleen maar beroerder.
Een heel ander probleem is de overdadige begroeiing bij de bejaardenwoningen. De bewoners zijn zelf niet in staat het overhangend groen te snoeien en het belemmert nu de doorgang en het licht.
En nog meer groen: het riet in de vijvers/sloten groeit wel heel erg overheersend.
Er is dringend actie gewenst.

De corona-pandemie.

Tegen de verwachting in wordt dit goed doorstaan. Eenzaamheid blijkt te overbruggen en bij probleemsituaties wordt een beroep gedaan op Participe en Aalsmeer help elkaar. Wel is iedereen zich bewust van de ernst van de situatie, vooral bij “onderliggend lijden”. Voorzichtigheid blijft het devies.

En dan het Waterfront.

Hier zijn stappen gezet. Dit is al uitgebreid in de media aan de orde geweest.
De werkgroep (WWA) heeft iedereen nog eens bedankt voor zijn/haar steun bij het indienen van de zienswijze en gewezen op de positieve resultaten. Positief omdat de vier amendementen en drie moties zijn aangenomen en breed ondersteund. Samengevat: Minder zand, meer parkeeroplossing, geen barbecue, controle op overlast en evaluatie over een jaar. Vooral dit laatste vraagt nog een gedegen monitoring door alle partijen van alle effecten op de Hornmeer. Belangrijk is ook dat uiteindelijk het onderdeel “luisteren naar de omwonenden” toch onderdeel is geworden van participatieproces. Vervolgoverleg is ook onderdeel van de afspraken.

Bouwplannen.

De plannen worden concreter. Eigen Haard gaat op het zgn. VVA terrein 56/24 appartementen/starterswoningen bouwen. De start zal begin 2021 plaatsvinden.
De bestemmingsplannen voor de Roerdomplaan en de Meervalstraat zijn onherroepelijk.
Voor de Roerdomplaan zijn 61 appartementen gepland, waarvan de helft sociale woningbouw.
Bewoners en het wijkoverleg worden na ondertekening van de grondovereenkomst geïnformeerd.
Een vergelijkbaar traject geldt voor de Meerval straat. 2021 Moet een jaar met opstartende bouwactiviteiten worden. Wij houden u op de hoogte.
Voor het inmiddels afgesloten fietspad op de dijk langs de Bachlaan wordt de vraag gesteld of dit een probleem is. Dit blijkt niet voor iedereen een punt, wel wordt prijs gesteld op het pad als wandelpad.
Snelheidsbeperkende maatregelen op de Bachlaan blijven een wens. Bij controles worden (zeer) hoge snelheden gemeten!

Verrassing of geen verrassing.

Door de Jeu-de-boules vereniging wordt een item ingebracht voor de agenda. De oogst van één weekend: Zo’n zeventig stuks lege lachgaspatronen. Gevonden rondom het jeu-de-boules terrein.
Dit maakt wel wat los. Er wordt ervaren dat er geen politie in de wijk aanwezig is dan wel niet of nauwelijks optreedt. Ook voor handhaving geldt dat dit onduidelijk is. Wie is wie.
Er is weliswaar geen heterdaad constatering van drugsgebruik, maar ook dat is een onderwerp dat zorgen baart. Waarschijnlijk weer een onderwerp voor de volgende agenda.
Positief zijn de reacties over de skatebaan en de fitness-baan. Beide worden veel gebruikt.
Minder positief zijn de gevoelens over het “winkelcentrum” in de Hornmeer. Dit bestaat nu in feite alleen nog uit de supermarkt van de Hoogvliet en het gevoel is dat dit niet erg loopt. Mogelijk heeft de nieuwbouw nog op tijd een gunstig effect.
Door de coronamaatregelen was het informele napraten wat beperkter dan gewoonlijk.
De ervaringen van deze avond stemmen ons wel hoopvol voor de volgende vergadering op maandag 30 november.

Back To Top