Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe Meerbode wijkoverleg 3 februari

Wijkoverleg Hornmeer.

De wijkagent.

Of het voor de wijkagent was of vanwege de andere agendapunten: er moesten maandag 3 februari weer stoelen bijgeplaatst worden. De kennismaking met de nieuwe wijkagent, Melissa Langereis, maakte wel één ding duidelijk – er is veel belangstelling voor het werk van de politie en omgekeerd: de politie wil graag meer van de bewoners zien en horen om haar werk goed te kunnen doen. Het werkwoord “melden” is vaak gehoord. Ook de argumenten waarom dat niet altijd (zo makkelijk) gebeurt. De boodschap blijft toch: doen en dan graag met zoveel mogelijk relevante informatie. Een autokenteken kan veel gegevens opleveren. Onder andere op basis van de meldingen worden elke week weer de prioriteiten voor het politiewerk vastgesteld.
Natuurlijk werd nogmaals gemeld dat de Hornmeerbewoner niet blij is met het verdwijnen van het Politiebureau. Ook werd weer duidelijk dat een betere bemensing op straat wenselijk is. Allemaal kwesties van prioriteiten. Het is een landelijk probleem dat de wijkagent niet zelf op kan lossen.

En Participe.

De niet nuchtere Poolse dorpsgenoot werd ook gemeld en dit sloot dan verrassend aan op de volgende spreker(ster) van Participe die ons attendeerde op een tweetalige Flyer met informatie die, mede door pools sprekende bemiddeling, helpt om de taalbarrière te overbruggen. Communicatie lost vaak al veel op.

Er zijn overigens meer raakpunten: Jeugd en veiligheid hoort ook graag de problemen en werkt dan samen met de Politie. Datzelfde geldt voor Maatschappelijk werk en omgekeerd.

Participe kon ons ook bijpraten over de eerste resultaten van het 75+ project in de Hornmeer.

Gelukkig geldt hierbij dat veel mensen zich OK voelen en nog op allerlei manieren actief zijn.

Maar het doel is om de bewoner te vinden waarbij niet alles lekker loopt en om die uit zijn isolement te halen. Zonder alle statistieken hier bij te slepen: Die zijn gevonden en een aantal zijn weer positief bezig. Dus een goed initiatief.
Als laatste kwam de lancering van ANWB Automaatje aan de orde. Ook een initiatief om de minder mobiele medeburger door vrijwilligers uit zijn/haar isolement te halen. Een laagdrempelige manier om de sociale kontakten te onderhouden. Het initiatief start per 2 maart. Voor meer informatie: zoek op automaatje. T.z.t. meer hierover.

Schiphol.

Het blijft een terugkerend onderwerp en lijkt een veelkoppig monster. Leo Baarse van de ORS (OmgevingsRaad Schiphol) moest het toch weer even kwijt. Er wordt inmiddels al tien jaar gepraat over de toenemende hinder door de Aalsmeerse bewoner door het steeds intenser worden van het vliegverkeer op Schiphol en de vrees is dat dit echt niet minder wordt. Aalsmeer heeft te maken met steeds meer vliegbewegingen in de zogenaamde Zuid Oost Hoek (ZOH) en juist daar wordt een groot deel van de toename verwacht. Dit ondanks allerlei afspraken en maatregelen betreffende minder-/meer starts, andere start- en landingsprocedures. Een groei van 500.000 naar 600.000 wordt genoemd. Daarbij komt, omdat andere banen “vol” zijn: De groei van de mainport komt voor een belangrijk deel terecht in de ZOH. Ondanks de nieuwste stikstofgeluiden is het nog lang geen tijd om achterover te leunen. Het accent moet volgens ORS vooral liggen op de intensiteit, het aantal vliegbewegingen. Geluidsmetingen en alles wat daar om heen zit zijn een afgeleide hiervan. De ZOH van Aalsmeer krijgt op dit moment meer dan 60.000 van de 500.000 vliegbewegingen te verwerken! Er komt wel meer aandacht voor stikstof en fijnstof, maar over bijvoorbeeld fijnstof is nog te weinig onderzocht om er harde cijfers uit te destilleren. Leo Baarse pleit er dan ook nadrukkelijk voor om de ORS actief te (blijven) steunen.

Verkeer.

Bij het vorige Wijkoverleg werd al even gewezen op de gevolgen van de geplande nieuwbouw in Kudelstaart. Deze keer werd ook het onderzoek naar de gevolgen van de gewijzigde Burg. Kasteleinweg bekeken. Voor beide oorzaken, nieuwbouw en verkeersluw maken van de N196 zijn door gerenommeerde adviesbureaus onderzoeken gedaan naar de gevolgen en naar de mogelijkheden om de negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken.

De kern van het probleem kan samengevat worden als een toename van de aantallen (vooral auto’s), de intensiteit, waardoor ook de veiligheid gevaar kan lopen.

Die toename is er ook al als er niets verandert, een autonome groei van het verkeer. Maar de wijzigingen aan de Burgemeester Kasteleinweg versterken dit effect wel heel sterk. Iedere Kudelstaarter en Aalsmeerder die van Noord naar Zuid v.v. verplaatst heeft hierin een rol. Uit het onderzoek blijkt overigens dat vooral deze inwoners de oorzaak zijn en veel minder de burgers uit de regio. De onderzoekers hebben ook de uitdaging opgepakt om te zoeken naar mogelijke oplossingen. In het kort komt dit erop neer dat “binnendoor” zoveel mogelijk wordt ontmoedigd en “buitenom” zoveel mogelijk gestimuleerd. Hiervoor zijn diverse keuzemogelijkheden aangegeven. Voor Kudelstaart – onder andere: makkelijker naar de Hoofdweg en de Mijnsherenweg. De doorstroming hier verbeteren door een betere aansluiting op de N231. De N231 verbreden (extra rijbanen). Voor de Kudelstaartseweg en de Stommeerweg: het verkeerslicht handhaven, de inrichting van de Stommeerweg onder de loep nemen. Hier zijn meerdere varianten denkbaar. Vooral ook in verband met de veiligheid. Deze hebben elk hun eigen voor- en nadelen. Ruwweg geldt: de snelheid moet omlaag (30 km) en het moet minder aantrekkelijk worden om sluiproutes te kiezen. De Dreef en de Mozartlaan zijn ook niet geschikt voor intens verkeer. Een pallet aan maatregelen moet het aantal voertuigen liefst op het huidige niveau houden en daarbij de fietser ruim baan geven.
De eerder genoemde verbreding van de N231, de N201 en de zogenaamde noordvork spelen een belangrijke rol. Het is straks aan onze bestuurders om hier wijze beslissingen over te nemen.

De ruime aandacht die alle onderwerpen kregen en de actieve reacties waren er de oorzaak van dat het onderwerp “leven en welzijn” in de wijk verplaatst moet worden naar een volgend moment. De rondvraag kwam ook danig in de knel maar kon toch wel zijn plek krijgen.

Wij zien u graag weer voor nog zo’n drukke avond op 11 mei.

 

 

Back To Top