Ga naar hoofdinhoud

Notulen 20-3-2013 notulen

Notulen vergadering bestuur Ons Aller Belang.
Gehouden ten huize van de voorzitter Klaas Joren op 20-3-2013

Aanwezig: Mieke Buis, Guus van der Geest, Klaas Joren en Jelle Lingsma.

1 Opening na enige vertraging omdat de secretaris wat stukken heeft vergeten en op moet halen om 20.30 uur.

2 Notulen vergadering 10-10-2012.
Opmerkingen:
We zijn verzekerd. Dit heeft Klaas van de Gemeente gehoord. Hoe en wat is niet helemaal duidelijk maar dat kan nog wel eens boven tafel komen. In de gaten houden en later nog eens op terugkomen.

Het verslag van de bespreking van Mieke en Klaas met wethouder Verburg zal bij de notulen van 10-10 worden gevoegd. Het vervolg gesprek van Klaas en Jelle met de gemeente heeft weinig opgeleverd. De gemeente schenkt de gronden aan de gebruikers maar de gebruikers moeten de kosten van de overdacht betalen. Verder geen discussie over mogelijk.

De tariefverhoging voor het kaarten is nog niet helemaal gestructureerd geïmplementeerd. De notulen zijn verder goedgekeurd.

3 contributie.
Automatische incasso over 2012 is niet gelukt i.v.m. software problemen. Contributie over 2012 zal niet meer worden geïnd. Alle adressen zitten nu wel in het bank software pakket en zijn klaar voor gebruik. Besloten is nog een keer alle andere adressen van de Uiterweg langs te gaan met het verzoek tot het invullen van een automatische incasso. Voor 1-11-2013 uit te voeren i.v.m. De incasso per voo 31-12.
Jelle stuurt een overzicht van wel niet incasso naar Mieke en Guus.

4 Algemene vergadering.
Datum 13-5-2013. Locatie Historische Tuin.
Jelle maakt uitnodiging met agenda voor 16-4.
Jelle zorgt voor kopieën en vent uit . Ook naar bekende E-mailadressen met notulen..
Algemene agenda punten stuurt Mieke naar Jelle
Daarnaast :
Bestuur.
-Guus treedt af en is herkiesbaar. Mieke per 2014.
-Steef is weg. De buurtvereniging paste niet in zijn leven. Niet teveel aandacht aan besteden. Minimaal dankwoord mag.
Jelle belt met Rutger Tas, Paul Spaargaren, Kees van der Ven en Willem Groenwegen met de vraag of één van hen in het bestuur wil. Indien dit niet zo is zal op de uitnodiging de vraag om toe te treden op de uitnodiging worden gesteld

-Ontwikkelingen rondom bestemmingsplan.
-Ontwikkelingen infrastructuur te weten Electra, riool en glasvezel.

-Bespreken mogelijkheden overdracht gemeentegronden
aan gebruikers in een keer via notaris en kadaster om kosten te besparen. ( vraag Rutger Tas) Klaas heeft al eens bij notaris Labordus geïnformeerd en dit blikt notarieel niet mogelijk te zijn. Kadastraal misschien wel maar dan moeten wij eerst van de gemeente een overzicht krijgen van de

bewoners en gronden waar het om gaat
Vraag puntje bij eerstkomende bespreking met gemeente..

5 Reisje.
Wij gaan daar de Breierij op 5-6-2013. Mieke regelt het met de vervoerden en wij gaan allemaal. D.w.z. Mieke Guus, Klaas en Jelle.
Jelle regelt de brief, Mieke stuurt voorbeeld Jelle vent uit. Ook weer per E-mail.

6 voortgang Bestemmingsplan.
Door de klankbordgroep is in de loop van vorig jaar een toekomstvisie opgesteld .
Dit stuk is aan B & W aangeboden die zich met de inhoud konden verenigen.
Daarna is dit stuk, vermoedelijk wegens wat weerstanden in de raad herschreven tot een “nota van uitgangspunten ” Dit stuk zal do 21-3 in de raad worden behandeld met een 2e termijn op 4 april. Uit de klankbordgroep is een stichting voortgekomen STUW, Stichting Transformatie Uiterweg Plasoevers bestuur 3 kwekers, 2 burgers en 2 jachthavensondenemers . Deze stichting zal samen met de gemeente en eventueel andere belanghebbenden de Stuctuurvisie verder uitwerken.
Dit is een gecompliceerde en weerbarstige materie. Daarom is een overeenkomst aangegaan met een op dit gebied zeer deskundig persoon. Die wel betaald moet worden.
De kosten hiervan zullen door de belanghebbenden zelf gedragen moeten worden.
Aangezien er geen geld is bij de Rabo een aanvraag voor een bijdrage uit het innovatiefonds ingediend. Deze is nog niet gehonoreerd en op het moment dat ik dit schrijf is er nog geen uitsluitsel en bestaat het gevoel bij minimaal een aantal betrokkenen dat het wel eens een probleem zou kunnen worden.
Het is nu dus even afwachten. Is het een idee om Jos Broersen uit te nodigen ??

7 verzoek Rutger tas
Zie boven onder 4 laatste punt.

8 wvttv
Wij gaan niet op face-book.
Wel gebruik maken van de aanbieding om een webpagina via de gemeente te vullen.
Jelle moet nog iets doen aan de gasleidingen in overleg met Rijnland en het gasbedrijf voor de vergadering van 25-4 met de gemeente.

Back To Top