Ga naar hoofdinhoud

Verslag wijkoverleg hornmeer 25 september 2013

Verslag wijkoverleg Hornmeer 25 september 2013

1. Welkom

De voorzitter opent het overleg en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Sienergie

Sienergie (www.sienergie.nl) geeft een presentatie over de mogelijkheid, gezamenlijk (blok-voor-blok) te werken aan het energiezuiniger maken van de woningen in de Hornmeer. Door samen te werken kunnen flinke kortingen worden gerealiseerd. Indien bewoners belangstelling hebben hun eigen woning energiezuiniger te maken geeft Sienergie graag een nadere toelichting tijdens de spreekuren in het gemeentehuis Aalsmeer.

2a. Wijkraad en wijkoverleg

Wijkopbouwwerker Huijbregts geeft korte uitleg over het verschil tussen wijkraad en het wijkoverleg. De nadruk bij het de nieuwe systematiek van het Wijkoverleg ligt op het zélf oppakken van je leefbaarheidswensen in plaats dan deze bij ‘de wijkraad’ neer te leggen.

3. Terugkoppeling overleg met de gemeente

Cor Knol spreekt de bewoners bij over de met de gemeente afgestemde openstaande zaken in de wijk:

  1. Hornmeerpark: Er is nog steeds wateroverlast op het pad van de achterste hofjes naar het bruggetje. Dit wordt opgepakt door de werkgroep die de paden aan het verbeteren is
  2. Een deel van de Hornmeer is nog niet voorzien van nieuwe drainage. Dit is echter komen te vervallen vanwege de plaatsing van een grote zuiveringsinstallatie
  3. De situatie van het vocht onder de woningen aan de Roerdomplaan blijft problematisch. De gemeente heeft inmiddels met enkele bewoners contact gehad voor een persoonlijk bezoek om de situatie ter plaatste te kunnen beoordelen

4. Baggerwerkzaamheden

Het baggeren in de wijk is uitgesteld tot oktober omdat het depot vol is. Zodra daar weer ruimte is wordt er opnieuw gestart met baggeren. Bewoners spreken de wens uit dat er dieper wordt gebaggerd (60-70cm) om vissterfte te voorkomen.

5. Drainage

Is bij punt 3 aan de orde geweest.

Ingekomen: Helaas is op dinsdag 1 oktober jl. lid van het wijkbestuur Jelle Stellingwerf op 88-jarige leeftijd overleden. Jelle heeft zich jarenlang ingezet voor de wijk en was een trouwe bezoeker van de wijkoverleggen. Jelle was een prachtig mens, vol energie en humor. We gaan hem missen!

6. Speelbeleid

De aanwezigen willen graag meer inspraak dan alleen op basis van directe omwonenden. Er wordt de wens uitgesproken, dit per deel van de wijk te laten plaatsvinden (componisten-, planeten- en vogeldeel). Een aanwezige verzoekt de gemeente de glijbaan in het parkje in de Roerdomplaan te vervangen. Deze is al enige tijd kapot.

7. Hornmeerpark

De bewoners worden kort bijgepraat over de status van de veranderingen van de voetbalvelden/Hornmeerpark. Dit project wordt betaald met de opbrengst van het scholengebied. Het bestuur nodigt het volgende overleg een ambtenaar van de gemeente uit om zowel de bouwplannen als het (inspraak-)proces nader aan de bewoners toe te lichtgen.

8. Scholengebied

Bewoners zijn ook hierover kort bijgepraat. Ook v.w.b. dit project wordt een ambtenaar (projectleider) bij een volgend overleg uitgenodigd om ondermeer het participatieniveau toe te lichten (welke bijdrage wordt van de bewoners verwacht).

9. Burg Kasteleinweg

De discusiie over de definitieve inrichting van deze weg is nog steeds gaande. Onduidlijk is bijvoorbeeld nog of er een apparte oversteek komt voor fietsers bij de Zwarte weg (tunnel/flyover).Klachten over de N196 kunnen rechtstreeks bij de provincie gemeld worden. Op deze manier bouwt de provincie een dossier over deze weg op. Bewoners spreken de wens uit, of het mogelijk is een rateltik op het voetgangerslicht van het kruispunt met de Zwarteweg te plaatsen. Ook graag het stoplicht langer groen voor de fietsers.

10. Rondvraag

De navolgende vragen zijn tijdens de rondvraag gesteld en worden in het volgende wijkoverleg aan de vragers en overige aanwezigen teruggekoppeld:

  1. wat is de status van het grondwaterplan?
  2. verkeers veilig wonen. Het kruispunt Dreef/Beethovenlaan. Misschien dedrempels bijde sportvelden aanpassen voor 30km ipv 50km.
  3. Bij Fuutlaan 16 zijn bij de parkeerplaatsen bomen geplaatst. Gaat dit ten koste vanhet aantal parkeerplaatsen?
  4. Irene en Bob willen aan een werkgroep voor het scholengebied deelnemen
  5. Irene en Jaap willen aan een werkgroep voor de sportvelden deelnemen
  6. Gevraagd wordt of er in een toekomstige nieuwsbrief aandacht besteed kan wordenaan de stichting AED aangezien er ook in de Hornmeer diverse AED’ers aanwezig zijn om bewoners bij acute hartproblemen snel te kunnen helpen.
Back To Top