Ga naar hoofdinhoud

Verslag Wijkoverleg 2013/11/18

Verslag Wijkoverleg Aalsmeer Oost maandag 18 november 2013

Aanwezige Wijkbestuur leden:
Sem van Hest (voorzitter), Bep Korsse (penningmeester), Marcel de Nijs (secretaris), Peggy Moespot, Marie Louise Boom, Christa Kuitert en Ria Koehler (verslaglegging).

Gemeente Aalsmeer: Frans Huijbregts (opbouwwerk).

De aanwezige wijkbewoners hebben ingetekend op de presentielijst. Die is in het bezit van Frans Huijbregts. Hij zorgt er voor dat de mensen op de lijst de notulen krijgen.

Opening

Sem van Hest heet iedereen van harte welkom.
Hij blikt terug op het geslaagde Bruggenfestival, de rondrit van Red Ball Express en de kranslegging van de burgemeester met de consul van de VS bij het monument Hell’s Fury met het overvliegen van de 2 gevechtsvliegtuigen. Beide zeer geslaagde evenementen.

Verslag van 23 september 2013

Het verslag van 23 september 2013 wordt goedgekeurd.
Frans nodigt de aanwezigen uit om zelf ook de notulen door te lezen en na te kijken of hun ingebrachte punt genotuleerd staat. Als er opmerkingen zijn over de notulen kan dit gemeld worden bij de secretaris van het Wijkbestuur via de mail wbaalsmeeroost@gmail.com

Lopende zaken

De schouwlijst moet nog aangevuld worden. Dit ligt bij de gemeente. Er wordt gewacht op het vrijgeven voor plaatsing op de gemeente site. Op deze lijst staan alle punten van de schouw en hoe de voortgang is.

Lichtlijn in de Koningsstraat: kleuren zitten er voor een deel niet in. Nu een zaak tussen de leverancier en de aannemer. Wordt op ambtelijk niveau uitgezocht. Het kan zijn dat er uiteindelijk gewone armaturen in komen. Dit wordt jammer gevonden: wel een leuk effect als het goed werkt. Of het Wijkbestuur hier iets in kan betekenen zal de voorzitter uitzoeken.

Citroenvlinderstraat: het zebrapadplan van de bewoners zoals voorgelegd op 23 september j.l. is gehonoreerd en wordt uitgevoerd.

Koningsstraat: er ligt een nieuw zebrapad maar aan de verkeerde kant. De verkeersspecialisten van de gemeente hebben dit zo vastgesteld. Een bewoner is in contact met de gemeente voor een tweede zebrapad.

Beter Buren

Daniel Ring is projectleider van Beter Buren. Dit is een bemiddelingsorgaan bij onenigheid in de buurt zoals geluidoverlast. Er wordt een oplossing gezocht door vrijwillige bemiddelaars die opgeleid zijn door Beter Buren, meestal met 3 gesprekken. Er volgt een check up 3 weken na de oplossing.
Er wordt op dit moment in Aalsmeer al training gegeven aan 10 vrijwilligers, een vorm van mediation, van 18 dagdelen. Zij gaan aan de slag onder supervisie van ervaren bemiddelaars. Beter Buren doet dit in opdacht van Eigen Haard en de gemeente Aalsmeer. De verwijzers zijn vaak Eigen Haard en de politie. Oplossingspercentage is ongeveer 68%, het gaat in het hele gebied om ongeveer 1000 zaken.

Verslag wijkoverleg Aalsmeer Oost maandag 18 november 2013

Zaken die niet opgelost worden gaan terug naar Eigen Haard of de politie. Er kan als burger ook rechtstreeks gebeld worden met Beter Buren. Er komt een vermelding in het volgende Wijknieuws. Een Aalsmeerse bemiddelaar doet dit alleen in Aalsmeer. Er lopen nu 20 zaken in Aalsmeer. De gesprekken vinden plaats tussen 4 muren en inhoudelijk wordt er niets teruggegeven aan de aanmelder. Alle conflicten kunnen ingebracht worden. Je moet wel melden met wie je een conflict hebt en er moet al eigen inzet geweest zijn om het op te lossen.

Dit is een gratis dienstverlening. Eigen Haard en de gemeente zijn de sponsors.

Sport Buurt Coach

Tom Schutte is de sport buurt coach, ingehuurd door de gemeente, speciaal gericht op Aalsmeer Oost. Doel: alle volwassenen activeren, dus niet alleen de 60 plussers.

Andere activiteiten: jeugdsportpas via de scholen om kinderen kennis te laten maken met sport, thema gezond eten is lekker en sporten is gezond, input in de kwaliteit van het gymonderwijs op de scholen.

De 60 plussers in Oost zijn uitgenodigd om hun conditie te laten testen, maar iedereen is welkom om mee te doen aan de test. Als er voldoende animo is, dan wordt er naar bewegingsmogelijkheden gekeken in Aalsmeer Oost.

Alles wat er op dat gebied al is wordt geïnventariseerd door Tom. Ook verbinden en samenwerken met het bestaande is een doel. Kosten voor de sportlessen: ongeveer € 3,- per keer, het moet wel kostendekkend zijn.

Sportimpuls: je kunt bij het rijk een plan indienen op sportgebied en daar subsidie voor aanvragen. Half december worden de eisen bekend gemaakt op grond waarvan dit kan.

Zorg voor Elkaar is een soort digitale marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komt in alles wat mensen in een wijk voor elkaar kunnen betekenen of aan elkaar kunnen vragen. Bijv. iemand wil sporten, wie wil er mee. Lancering is op 19 november a.s.

Tom Schutte is te bereiken op 06-39 79 01 82 of tschutte@sportservicehaarlemmermeer.nl. Ook hierover komt een artikel in het volgende wijknieuws.

De Binding:

De contacten met het Wijkbestuur zijn verwaterd de afgelopen 2 jaar. Er was een leuke samenwerking, zoals het bollen planten en vogelhuisjes maken. Dit waarschijnlijk door de bezuinigingen bij de gemeente. Het Wijkbestuur staat nog steeds open voor samenwerking

Rondvraag:

Inzamelen plastic afval
Er wordt zoveel plastic afval aangeboden da het zeer regelmatig voorkomt dat de containers vol zijn en mensen hun plastic er naast zetten. Nu heeft de Meerlanden bedacht om er een derde inzamelpunt bij te maken aan de Argusvlinderstraat (naar de Aalsmeerderweg). Hier is het Wijkbestuur niet bij betrokken. Een gemiste kans. Vanuit de bewoners is de vraag of dit wel een handige locatie is, er worden andere (en beter toegankelijke) plekken aangedragen door de bewoners. Het wijkoverleg is een prachtige plek voor de Meerlanden om dit soort vragen aan de bewoners van de wijk voor te leggen. Frans heeft ze er wel op geattendeerd. De Meerlanden moet

Verslag wijkoverleg Aalsmeer Oost maandag 18 november 2013

nog ervaren dat het leuk en zinvol is om dit met de bewoners te overleggen. Dit signaal wordt via Louis van Nimwegen (gemeente) doorgespeeld naar de Meerlanden. Je kunt ook glas en plastic kwijt bij Hoogvliet aan de Machineweg. Er is ook sprake van “ afvaltoerisme”. Mensen uit andere wijken komen het hier dumpen.

Vernielingen

Een van de bewoners schetst een situatie waarbij vernielingen plaats vonden aan een te koop staand huis. De politie was gewaarschuwd maar is niet is komen opdagen. Advies blijft toch: als je wat ziet, bel de politie. Zien = melden.
Ander voorbeeld: in de Duikerstraat werd er ook poging tot inbraak geconstateerd door oplettende bewoners en toen kwam de politie wel zeer snel.
Ook overlast die ondervonden wordt door jongeren moet men wel melden. Samuel Reiziger (jongeren werker) kan ook worden ingezet. Kortweg: paniek = 112 en anders 0900-8844. Of bij de gemeente via het meldpunt, dan pakt Frans het op.
Melden betekent ook, dat het incident wordt geregistreerd. De ervaring van de aanwezigen is wisselend: de en ziet wel regelmatig politie rijden, een ander niet.

Zebrapad Koningsstraat-Snoekbaarsstraat

De bewoonster die pleit voor een tweede zebrapad vraagt de aanwezigen een petitie te ondertekenen om haar vraag kracht bij te zetten richting gemeente.

Bloembollen beschikbaar

Er zijn 20.000 bollen beschikbaar (witte narcissen) om in Aalsmeer te planten. Langs de berm, in plantsoen etc. Grasmaaien gaat in overleg met de gemeente, dus het is niet de bedoeling dat ze afgemaaid worden als ze bloeien.
Karperstraat en Palingstraat worden al beplant dor bewoners, zo ook een aantal andere straten. Rond het Poldermeesterplein wordt gedaan door de Hoveniers van OTT. Als je bollen wilt voor in jouw stuk van de wijk kun je die aanvagen bij Frans of de secretaris van het Wijkbestuur.

Poldermeesterplein

Wanneer is de evaluatie van de verkeerssituatie? Dit wordt opgenomen in de schouwlijst. De stand van zaken is binnenkort te zien op het overzicht op de gemeente site.

Hondenbeleid

Woensdag 11 november bijeenkomst op het gemeentehuis waar je je mening / zorg kwijt kunt en je vragen kunt stellen t.a.v. het hondenbeleid.

Alle aanwezigen worden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng.  De avond wordt ongedwongen en gezellig afgesloten onder het genot van een drankje. Ria Koehler

Back To Top