Ga naar hoofdinhoud

Verslag Wijkoverleg 2013/09/23

Verslag Wijkoverleg maandag 23 september 2013

Aanwezige wijkbestuurs leden:  Sem van Hest (voorzitter), Bep Korsse (penningmeester), Marcel de Nijs (secretaris), Peggy Moespot, Marie Louise Boom, Christa Kuitert en Ria Koehler (verslaglegging).

Gemeente Aalsmeer: Louis van Nimwegen (wijkgericht werken), Frans Huijbregts (opbouwwerk).

De burgemeester Jobke Vonk is iets verlaat door voorbereidingen voor a.s. zaterdag (Bruggenfestival en Red Ball Express).

De aanwezige wijkbewoners hebben ingetekend op de presentielijst. Die is in het bezit van Frans Huijbregts. Hij zorgt er voor dat de mensen op de lijst de notulen krijgen.

Sem van Hest heet iedereen van harte welkom. Verslag van 27 mei 2013 wordt goedgekeurd.

De inbrenger van de straatverzakking in de Citroenvlinderstraat is niet aanwezig. Een ander meldt dat dit probleem is opgelost.

Sem legt uit dat kleine problemen en ergernissen niet besproken worden in het wijkoverleg. Als je er als bewoner met de betrokkenen niet uitkomt, kan er contact opgenomen worden met Frans Huijbregts, hij kan adviseren. fhuijbregts@welzijnaalsmeer.nl

Inmiddels is Burgemeester Vonk gearriveerd. Sem heet haar van harte welkom. De ervaring is, dat zij al erg betrokken is bij Aalsmeer en dat zij vandaag precies 111 dagen in functie is. Sem refereert aan de 3 pijlers die hij ziet voor de wijk Aalsmeer Oost: de sociale samenhang, betrokkenheid en meer betrokkenheid bij de wijk en de bewoners voor elkaar. De rijke tijden zijn voorbij, de gemeenten krijgen meer taken toebedeeld met minder geld. Dit vraagt ook meer zelfredzaamheid van de bewoners.

Sem vraagt de burgemeester hoe zij de wijk Nieuw- Oosteinde ervaart. Zij vertelt een tweeledig beeld te zien: een oud en een nieuw gedeelte. Totaal verschillend van elkaar met hun eigen sociale structuur.
De winkels en de scholen liggen centraal, het is een dicht bebouwde wijk. Ze heeft nog niet de gelegenheid gehad om kennis te maken met de wijk.

Sem vertelt de burgemeester dat er wel een paar dingen spelen in Oost: overlast van hondenpoep, verkeersproblemen op het Poldermeesterplein en te hard rijden. Wat vindt zij daar van?

De burgemeester heeft nog niet veel tijd gehad om zich in dit soort zaken te verdiepen. Ze heeft nu nog even andere aandachtspunten en zorgen. Er is veel tijd gaan zitten in de feestweek, de vakantie kwam er tussendoor, Flora Holland, de openbare orde en veiligheid en vele kennismakingsgesprekken. De burgemeester ziet haar taak in de openbare orde en veiligheid wel als het speerpunt van haar functie. Zaken als hondenpoep zijn van later orde, dat ligt ook bij de gemeenteraad.

Verslag wijkoverleg Aalsmeer Oost maandag 23 september 2013

Een van de aanwezigen vraagt naar de stand van zaken rond de resultaten van de wijkschouw. Zijn er al verbeterpunten gerealiseerd? Een bewoner uit de Koningsstraat vertelt dat er wel terugkoppeling is in de vorm van: er is geen geld voor om dit te realiseren of op te lossen.

Louis van Nimwegen vertelt, dat er 106 meldingen opgenomen zijn als verbeter/aandachtspunt uit de gehouden wijkschouw in Oost. Veel van de klachten worden opgelost in het reguliere onderhoudsschema. Dat betekent dat zaken op de rol staan maar niet meteen aan de beurt zijn om uitgevoerd te worden.

In het groenonderhoud is de achterstand inmiddels weggewerkt. Dit wordt bevestigd door veel aanwezigen. Peggy vertelt dat achter de Julianalaan nu een lantaarnpaal is aangebracht, een grote verbetering!

Op de site is terug te vinden hoe het er voor staat met alle ingebrachte meldingen op de schouwlijst. http://www.aalsmeer.nl/web/artikel/Eerste-wijkschouw-in-AalsmeerOost.htm

Frans: visie vanuit welzijn is om samen dingen op te lossen in de wijk, niet alles is door de gemeente op te lossen.

Een bewoner uit de Snoekbaarsstraat: hij heeft een brief gestuurd met de uitnodiging om een kop koffie te drinken tijdens de eerste fietsronde van de gemeente door de wijk. Niets op gehoord. Tijdens de schouw was hij net te laat om zijn punten kenbaar te maken.

Het advies om hondenbezitters aan te spreken op het opruimen van de poep heeft vaak een averechts effect. Je krijgt een grote mond terug, dus dat doe je ook niet meer is de mening van enkele aanwezigen. Louis vertelt dat er een nieuw honden (poep) beleid in de maak is dat in 2014 zijn beslag krijgt. Ook losloopgebieden worden daarin meegenomen. Er zal ook aandacht zijn voor handhaving.

Het blijkt dat er vaak dingen misgaan, het is dan wel handig als er gekeken wordt waar het aan ligt. Zoals verkeer ook regelmatig voor ergernissen zorgt. Frans geeft aan, dat dit soort zaken ook door hem begeleid kunnen worden in het betreffende buurtje / straat. Het zou fijn zijn als hondenbezitters zich er ook van bewust zijn dat je rekening met elkaar houdt.

Bewoners W. Alexandersraat: over de inrichting van het pleintje achter de huizen met het voetbaldoel en de basketbalpaal is met de bewoners niet gecommuniceerd. Op verzoek is wel snel het net van de basketbalpaal verwijderd, maar met de doelen wil het niet lukken. Hij heeft hierover contact met Frans gehad blijkt uit de mailwisseling. Hij moest “bewijzen” dat andere bewoners ook last hadden van de doelen. Dat is gedaan en ingeleverd maar er is nooit een reactie op gekomen. Frans belooft weer contact op te nemen met deze bewoner. Louis is ook van mening dat er een vervolg op moet komen.

Bewoners van de Koningsstraat: de “kunstverlichting” functioneert nog niet naar behoren. Er zijn nog geen nieuwe lampen geplaatst. Louis vertelt dat er nieuwe armaturen worden gemaakt maar dat er een stagnatie in de levering is door een faillissement van een van de betrokken partijen.

Frans ziet graag een manier waarop dit soort zaken in grote lijnen teruggekoppeld kunnen worden naar de bewoners. De lijst met de aangedragen punten wordt steeds bijgewerkt op de gemeentesite.

Verslag wijkoverleg Aalsmeer Oost maandag 23 september 2013

Zaterdag 28 september 2013

Red Ball Express: zie het programma in het wijknieuws. Vraag aan de bewoners om de vlag uit te hangen, in top. Daarna het Bruggenfestival. Er is bij 3600 huizen in Aalsmeer Oost een flyer in de bus gedaan.

Remco Kuitert, Ben Beka (jongeren uit de wijk) en Samuel Reiziger (jongerenwerker Oost) vertellen over hun voorbereidingen voor het Bruggenfestival. Veel regelwerk en fondsenwerving, maar het is gelukt. Mede door de actieve rol van de winkeliersvereniging van het Poldermeesterplein. De opening is door de burgemeester en wethouder Rolleman. Kortom: het wordt een vol programma in Aalsmeer Nieuw (en oud) Oosteinde. Complimenten aan de jeugd voor dit resultaat. Ook Cor Zomer van de gemeente heeft veel bijgedragen aan het realiseren van het festival. Tessa Westerhof, jongerenwerker in Kudelstaart heeft er ook aan meegeholpen om het te doen slagen.

Sem: is blij met het resultaat dat begon met het idee van een buurt BBQ. Dat het resulteert in een festival met diverse activiteiten door de wijk heen is fantastisch.

Na de pauze stelt Jobke Vonk zich voor, zij is de nieuwe burgemeester van Aalsmeer.

Bep meldt, dat de Japanlaan open is. Die loopt van de Machineweg naar de Rotonde op de Legmeerdijk. Deze is op dit moment alleen toegankelijk voor auto’s.

Worden er bladkorven geplaatst? Louis weet het niet, wordt nagevraagd.

Een aantal bewoners brengt de onveilige oversteekplaats in bij de Citroenvlinderstraat bij de scholen. Het verzoek is het zebrapad te verleggen naar de andere zijde waar de stoep er beter op aansluit en het overzicht beter is. Er is vanuit diverse geledingen al actie ondernomen om dit voor elkaar te krijgen. Er is een situatieschets gemaakt en die wordt voorgelegd aan Frans en Louis. Frans zal het onderwerp opnemen in gesprek met de bewoners. Hij maakt na de vergadering een afspraak, samen met Louis.

De Stichting Sienergie

Doel is om te komen tot energiebesparing in bestaande bouw. Dit is het eerste wijkoverleg waar dit uitgelegd wordt. Elke woensdagavond is het loket geopend voor advies.

Het gaat om initiatieven van de bewoners zelf. Er is geld voor een pilot met 2 E-teams in de gemeente Aalsmeer. Het gaat er om de kosten van energiegebruik terug te dringen d.m.v. isolerende maatregelen en investeringen in energiezuinige installaties e.d. Er lopen ook al pilots met verhuurders. Als je een ouder huis hebt en veel energie gebruikt, kom dan naar het energie loket in het gemeentehuis. Op de site van Sienergie wordt uitgelegd hoe het werkt en hoe ingeschreven kan worden. Het project staat in Aalsmeer nog in de kinderschoenen maar er is al veel ervaring opgedaan in het land waar uit geput wordt.

Rondvraag:
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Sem bedankt een ieder voor zijn / haar aanwezigheid, wel thuis en tot zaterdag op het Bruggenfestival en de Red Ball Express.

Back To Top