Ga naar hoofdinhoud

Vragen en Antwoorden bij de geannuleerde vergadering van 29 november 2021.

Het Wijkoverleg Hornmeer op maandag 29 november had de nieuwbouwprojecten in de wijk als hoofdthema.

Voorafgaand aan de vergadering heeft het bestuur bij de bewoners de hieronder volgende vragen geïnventariseerd.

Omdat de vergadering helaas niet door kon gaan en wij u toch zo goed mogelijk willen informeren delen wij hierbij alsnog de door u gestelde vragen en de antwoorden van de gemeente.
Hierdoor ontbreekt helaas de dialoog, maar wij hopen nog steeds dat die in een later stadium alsnog kan plaatsvinden. Ook ontbreken mogelijk nog details. Ook hiervoor geldt dat dit in de dialoog beter uit de verf zal komen.
Ook zijn een aantal vragen inmiddels door de tijd achterhaald, maar wij hebben gemeend deze toch met u te delen.

Wij bedanken iedereen die de moeite heeft genomen zijn/haar vragen in te dienen en de gemeente die de vragen zo goed mogelijk heeft beantwoord.

Betreft de seniorenappartementen aan de Roerdomplaan:
Vragen gesteld door Dhr. Cor Beunder.

 • Belangrijkste vraag: Wat worden de huurprijzen van de woningen ?

Antw.: De huurprijzen variëren en zijn afhankelijk van het segment. Er worden sociale huurwoningen gebouwd, maar ook huurwoningen in het middensegment en huurwoningen in de vrije sector. Deze woningen zullen allemaal marktconforme huurprijzen hebben.

 • Klopt het dat de meeste woningen slechts 50 m2 groot zijn? Graag een gedetailleerde plattegrond van alle appartementen, om mee te nemen. Op eerdere tekeningen waren geen balkons te zien, dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Antw.: De grootte van de woningen varieert al naar gelang het segment. De woningen zijn voorzien van een balkon of buitenruimte. Op dit moment wordt een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw voorbereid waarop de exacte afmetingen worden aangegeven.

 • Wanneer en waar kan ingeschreven worden ?

Antw.: De sociale huurwoningen (27) worden verhuurd door woningcorporatie Eigen Haard. Zij hanteren een wachtlijst.

Voor de overige huurwoningen kunt u zich nog niet inschrijven. Dit gaat via ontwikkelaar De Heemraad en de gemeente heeft hierin geen rol in. Wel kunt u de projectenpagina van de ontwikkelaar in de gaten houden. Na vergunningverlening wordt het project op de website vermeld, zes maanden voor oplevering wordt gestart met de verhuur.

Betreft onderhoud groen(voorzieningen):
Vragen gesteld door Dhr. Jaap de Jong.

 • De gemeente heeft het onderhoud van openbaar grijs en groen hoog op de agenda staan. Echter, in het nog niet gerenoveerde deel van de componistenbuurt is de kwaliteit van het openbaar grijs en groen op bepaalde plaatsen slecht. Kan de gemeente niet een inspectie laten uitvoeren en de geconstateerde tekortkomingen te herstellen.

Antw.: De renovatie van het tweede deel componistenbuurt is opgenomen in de meerjarenplanning. Onveilige situaties kunnen direct opgelost worden bij constateren; dit kan gemeld worden via de Fixi-app en/of bij het klantcontact centrum 0297-387575

Betreft openbaar vervoer:

 • Binnenkort verdwijnen de R-Net bussen uit de wijken, staan er nog andere vervoersplannen op de agenda?

Antw.: Vanaf 12 december a.s. zal buslijn 171 naar verwachting een gewijzigde route rijden, te weten via de achterin-/uitgang van Royal Fora Holland. Met als start-/eindpunt Busstation Aalsmeer aan de Zwarteweg (het nieuwe busstation). Ook zal buslijn 198 verdwijnen, de R netverbinding 340 neemt de functie over (is conform eerder gemaakte afspraken in het HOVASZ project). Van- en naar het centrum en busstation Zwarteweg zal vervoer op maat worden aangeboden.

Betreft Verkeersituatie op rotonde Dreef/Zwarteweg:
Vraag gesteld door Hornmeer bewoner.

 • Vraag: zebrapad doortrekken over fietspad rotonde Dreef en fietspad verlichting rotonde Dreef. Eventueel met led lampen: rood fietser /groen geen fietser.

Antw.: Zebrapad doortrekken over het fietspad wordt niet gedaan. We zien daar veel verkeersonveilige situaties ontstaan.

Antw. Het plaatsen van gekleurde ledlampen zoals u die beschrijft geeft verwarring. Dit zou ook een insinuatie van verkeerslichten geven. Knipperbollen kunnen kapot gaan, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Attentiewaarde gaat omlaag. Inrichting is duidelijk voor de weggebruiker.

Betreft openbaar vervoer:
Vraag gesteld door Dhr. Bob de Jongh.

 • Wat is het aanvullende/vervangend busvervoer” (o.a. door de wijk en het Dorp) na de dienstregelingswijziging half december, wanneer de lijn 340 zo snel als mogelijk door Aalsmeer racet langs 3 haltes, waarvan het zogenaamde “busstation” buiten de bebouwing ligt.”

Antw.: Er wordt door Connexxion, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Aalsmeer ervoor gezorgd dat per 12 december een pilot start met een fijnmazig OV systeem dat de vervallen Aalsmeerse haltes van lijn 171, 198 en die van de huidige route van de 340 en 358 alsnog aan blijft doen. Hiermee wordt een verbinding geboden van/naar Centrum en Busstation Zwarteweg.

Opm. van het Wijkoverleg: Zoals ook al door Bob de Jongh is aangegeven is hierover inmiddels meer informatie gepubliceerd in de Nieuwe Meerbode en kan de actuele informatie via de website 9292 worden ingewonnen

Betreft verkeersveiligheid, leefbaarheid en onderhoud groenvoorzieningen:
Vragen gesteld door Dhr. Albert Vuil.

Graag wil ik mede namens mijn echtgenote – wij wonen sedert 1977 in de Marsstraat – hierbij van de geboden gelegenheid gebruik maken om onderstaande bevindingen/vragen/suggesties aan u c.q. wethouder Van Rijn voor te leggen.

1. Verkeersveiligheid

De Bachlaan werd al in 1977 door een aantal automobilisten en motorrijders als racebaan gezien. De laatste jaren is dat alleen maar erger geworden. I.h.k.v. het Waterfrontproject zijn er in het afgelopen jaar verkeersremmende maatregelen getroffen door het op een aantal plekken aan brengen van verkeersdrempels om hierdoor de mensen, die met hun auto gebruik (willen) maken van de speciaal aangelegde parkeerstrook, in de gelegenheid te stellen om veilig uit- en in te stappen. De praktijk wijst echter nu al uit, dat deze maatregelen nauwelijks effect hebben. Veel automobilisten slalommen zonder vaart te verminderen om de drempels heen; motorrijders ervaren het in feite niet als een belemmering.

Vraag:

 • ­ Waarom wordt er niet of nauwelijks gehandhaafd?

Antw.: Het handhaven op snelheid is een bevoegdheid van de politie. Zij handhaven veelvuldig.

 • Waarom is er niet gekozen voor afdoende maatregelen?

Antw.: Vanuit de gemeente bestond al het voornemen om hier asfaltdrempels aan te leggen die over de gehele breedte van de weg worden aangelegd. Gezien de werkzaamheden in en rondom Aalsmeer, kon dit echter nog niet op deze korte termijn worden ingepland. De politie vond dat er directe actie nodig was, vanwege de vele snelheidsovertredingen en vanwege de aanleg van de parkeerstrook voor het Waterfront. Er is daarom gekozen voor deze tijdelijke maatregel. In het eerste kwartaal van 2022, maar uiterlijk het tweede kwartaal van 2022, verwachten wij de zogenaamde “druppels” te kunnen vervangen voor de andere drempels. In de tussentijd zal de politie nog steeds veelvuldig handhaven.

 • Is het mogelijk – zoals dat ook elders in de gemeente gedaan is – borden met z.g. ‘smileys’ te plaatsen, die aangegeven, dat er te hard wordt gereden? NB. Het plaatsen van deze z.g. ‘smileys’ zou op meerdere plaatsen in de Hornmeer de verkeersveiligheid ten goede komen.

Antw.: We hebben in de gemeente een aantal smileys. Deze worden opgehangen volgens een roulatieschema. Nieuwe verzoeken zoals deze kunnen we opnemen in dit schema. Smileys hebben een tijdelijk effect. Na verloop van tijd raakt men gewend aan de snelheidsdisplay en hebben zij geen effect meer. We hangen ze daarom op voor een periode van 3 maanden en verplaatsen ze vervolgens naar een andere locatie.

M.b.t. het fietspad langs de Vuurlijn is destijds i.r.t. eerder genoemde parkeerstrook – voor de mensen, die uitstappen is het gevaarlijk op de Bachlaan te lopen – naar de gemeente toe de suggestie gedaan om hier een voetpad van te maken en de fietsers over het reeds langs de Bachlaan aanwezige fietspad te geleiden. Voor de fietsers zouden dan zowel ter hoogte van de Mozartlaan als bij de Kudelstaartseweg voorrangssituaties gecreëerd moeten worden.

Vraag:

 • Wordt er nog iets met deze suggesties gedaan?

Antw.: Ik neem aan dat hier het fietspad tussen de Geniedijk en de Bachlaan wordt bedoeld, welke achter de parkeerstrook langs loopt. Het initiële idee vanuit de gemeente, naar aanleiding ook van een ongeval, was om de Geniedijk in te richten als voetpad omdat er ook een fietspad aan de overzijde langs de Bachlaan loopt als goed alternatief. Hier kwam echter weerstand op, waarop besloten is de functie van het pad als fietspad te behouden. Het is een relatief smal fietspad. We zijn daarom aan het kijken of er nog mogelijkheid is de bermen te verbreden en te verhogen, om zo meer ruimte voor voetgangers te creëren.

2. Leefbaarheid

Langs de Bachlaan wordt veel gewandeld. Een aantal wandelaars loopt regelmatig zwerfvuil op te ruimen.

Vraag:

 • Is het mogelijk een aantal prullenbakken te plaatsen om hierin o.a. het zwerfvuil te kunnen deponeren?

Antw.: Het is heel fijn dat bewoners meehelpen om de openbare ruimte netjes te houden. Het lijkt misschien simpel om extra prullenbakken te plaatsen maar de prullenbakken moeten ook geleegd worden anders span je het paard achter de wagen. Op dit moment is er helaas geen budget voor.

 •  Is het mogelijk een voetgangersbruggetje te maken over de watergang Lunalaan/Bachlaan op de locatie hoek Lunalaan/Bachlaan

Antw.: Hier is op dit moment geen budget voor.

 • Is het mogelijk een aantal – 2 of 3 – zitbanken te plaatsen?

Antw.: De inwoners hebben zelf meedenken denken over zgn. Babbelbankjes. Binnenkort wordt op het participatieplatform bekend gemaakt waar de bankjes komen in Aalsmeer. Zie www. participatie.aalsmeer.nl waarop mogelijke locaties gesuggereerd kunnen worden.

3. Onderhoud bosschages en bermen

De bosschages worden periodiek gesnoeid. Dit wordt met een verticale maaier gedaan. Zeer efficiënt maar met een dramatisch resultaat. De naast eerder genoemde parkeerstrook aanwezige berm moet i.v.m. uit- en instappen m.n. in het voorjaar en de zomer frequent gemaaid worden.

Vraag:

 • Is er voor het snoeien van de bosschages geen andere oplossing? – Kan de berm langs de parkeerstrook in het vervolg wel frequent gemaaid worden?

Antw.: De beplanting die overhangt en de blokhagen worden machinaal geknipt om wegdelen en overzichtshoeken te kunnen vrijhouden, er worden ook delen handmatig geknipt.

Wij zullen de berm langs de Bachlaan/parkeerplaatsen, die normaal gesproken maar 2 maal per jaar gemaaid wordt waar nodig extra laten maaien t.b.v. het uitstappen. Dit hebben wij afgelopen jaar ook gedaan op verzoek maar zullen het volgend jaar in de gaten houden.

Betreft Verkeer en participatie:
Vraag gesteld door Gerard Zelen.

 • Waarom wordt er vanuit de gemeente zelf niet (vaker) geparticipeerd met omwonenden, bij opstarten en verloop van nieuwe  projecten ?
  Voorbeeld: afhandeling en afwerking Bachlaan.

Antw. : Bij nieuwe projecten en grootschalige ingrepen, zal altijd met bewoners worden gesproken en kan er input worden geleverd.

In het specifieke geval van de Bachlaan is het plaatsen van de drempels een relatief kleine maatregel en een tijdelijke maatregel. Bewoners, politie en gemeente hebben samen geschouwd, dit vanwege de vele verkeersovertredingen en overlast. Omdat er op korte termijn maatregelen nodig waren, zijn de zogenaamde “druppels” zonder uitgebreider participatietraject geplaatst om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Betreft verkeerssituatie rotonde Zwarteweg/N196.
Vragen gesteld door Frits Streijl.

 • Wat een probleem zal zijn is de oversteek van de rijwielers op het pad rotonde Zwarteweg en de N196 als daar t.z.t. de bus ook nog eens overheen dendert zullen de verwachte ongelukken niet te overzien zijn, en waarschijnlijk dodelijke ongelukken. Ook de buschauffeurs zullen deze oversteek met gepaste snelheid moeten benaderen.

Antw.: Ten aanzien van verkeersveiligheid op de rotondes: in mei 2021 heeft het SWOV een onderzoek verricht, “Rotondes en andere kruispunten”, waarin geconcludeerd wordt dat rotondes (met afstand) de veiligste kruispuntvormen zijn voor alle verkeersdeelnemers, onder andere omdat er minder conflictpunten zijn dan op een regulier kruispunt, de snelheid laag is en de impacthoek kleiner is dan bij een traditioneel kruispunt. Op de tweede plaats komen gewone voorrangskruispunten en pas op de derde plaats kruispunten met verkeerslichten, onder andere door de complexiteit van met verkeerslichten geregelde kruispunten. Uit een recente studie van DTV Consultants is bovendien gebleken dat tweerichtingspaden op rotondes niet onveiliger zijn dan eenrichtingspaden.

Een onafhankelijk bureau zal in het eerste kwartaal van 2022, op het moment dat de nieuwe verkeerssituatie van de Burgemeester Kasteleinweg met lijnbussen die conform de nieuwe dienstregeling op de Burgemeester Kasteleinweg rijden, de verkeerssituatie monitoren. Op basis van dit uitgebreidere onderzoek kunnen aanpassingen worden gedaan als dit noodzakelijk blijkt.

Uiteraard wordt er ook met Connexxion gesproken over de nieuwe verkeerssituatie en worden chauffeurs geïnstrueerd.

Betreft woningen Meervalstraat.

 • Dan het waarschijnlijke probleem van de Meervalstraat 27-27A, had vernomen dat hier met grote waarschijnlijkheid appartementen inkomen voor meerdere personen. Wat is hiervan waar of niet. We hebben eerder problemen gezien bij de voorste woningen in de Roerdomplaan jaren geleden, met overlast bovendien.

Antw.: wij verwachten hier nog een reactie.

Vanuit het bestuur van het Wijkoverleg Hornmeer kunnen wij ons nog de volgende vragen en onderwerpen voorstellen:

 • Wat kan er verteld worden over het succes van de starterswoningen op het VVA terrein.

Antw.: Het terrein- en de woningen zijn bijna gereed en alle woningen zijn in rap tempo verkocht.

Voor de projecten Roerdomplaan en Meervalstraat:

 • In hoeverre zijn de op-/en aanmerkingen uit de startnotitie van 2016 gehonoreerd? Bijvoorbeeld: onderscheidende architectuur en hiermee samenhangende punten.

Antw.: Architectuur is door de stedenbouwkundige als onderscheidend gezien. Er wordt voldaan aan de stedenbouwkundige criteria.

 • woningen voor starters en ouderen.

Antw.: Woningen worden in verschillende categorieën in het koop- en huursegment gebouwd conform de Woonagenda, hierbij wordt dus zeker ook aan starters en ouderen gedacht.

 • inpassen van zorgwoningen

Antw.: Woningen voor doelgroep 55+

 • het aandeel sociale woningbouw

Antw.: Het aandeel sociale woningbouw is conform de woonagenda Aalsmeer 2020

 • realiseren van doorstroming door het bieden van aantrekkelijke alternatieven

Antw.: Er worden woningen in alle categorieën gebouwd.

 • behoud en versterken van het “groen”

Antw.: Bestaande bomen worden zoveel mogelijk behouden en als bomen moeten wijken dan wordt dit gecompenseerd.

 • de parkeer voorzieningen.

Antw.: Er wordt voldaan aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en het gemeentelijke parkeerbeleid.

 • het ontsluiten van de nieuwe woningen ten opzichte van de bestaande huizen.

Antw.: Dat gaat volgens het bestemmingsplan. Dit is uitgebreid geparticipeerd.

 • In hoeverre zijn de huizen energievriendelijk en duurzaam?

Antw.: De woningen zijn duurzaam en er komt geen gasaansluiting in de woningen.

 • Wat zijn de aanpassingen in verband met de waterhuishouding in de Hornmeer?

Antw.: De waterhuishouding in de Hornmeer wordt verbeterd, zodanig, dat er rekening gehouden gaat worden met de klimaatverandering. Dat betekent dat de gemeente wat betreft waterhuishouding rekening wil houden met zwaardere en meer regenbuien en warmere zomers met meer droogte (bestrijding wateroverlast, bestrijding hittestress en bestrijding droogtestress).

 • Moeten de koopwoningen door de kopers worden betrokken (zelfbewoning) en dus niet direct (particulier) worden verhuurd?

Antw.: Tot 1 januari 2022 hebben gemeenten geen wettelijke mogelijkheid om een zelfbewoningsplicht in zijn algemeenheid op te leggen. Wel worden er, binnen de meeste projecten, op basis van onderlinge overeenstemming afspraken hierover gemaakt tussen ontwikkelaar en gemeente. Dit gebeurt in de anterieure overeenkomst. De woningen in de Meervalstraat zijn alleen huurwoningen dus hiervoor geldt dit niet. Wat de Roerdomplaan betreft is dat niet bekend. Vanaf 1 januari treedt er een nieuwe wet in werking waardoor dat wel kan. De wenselijkheid om van deze mogelijkheid gebruik te maken wordt momenteel door de gemeente onderzocht.

 • In hoeverre komen de woningen ook daadwerkelijk beschikbaar voor Aalsmeerders?

Antw.: Dat is onbepaald. De woningen kunnen ook gekocht en gehuurd worden door belangstellenden van buiten de gemeente.

 • Wie wordt verantwoordelijk voor het groen rondom de parkeer voorzieningen?

Antw.: Dat hangt er van af van wie de grond is. De gemeente onderhoudt haar eigen gronden, de rest valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende eigenaar.

 • Komen er wensen/richtlijnen/eisen voor het wel/niet betegelen van de tuinen? Idem voor het plaatsen van schuttingen

a. Antw.: Betegelen tuinen. De gemeente heeft een klimaat adaptief beleid. Dat betekent dat de gemeente de buitenruimte zo wil inrichten dat wijken en buurten extreme buien kunnen verwerken zonder dat er schade ontstaat aan woningen. Voor de eigen buitenruimte doet de gemeente dat zelf. De gemeente kan dat niet afdwingen bij particulieren, wel gaat ze dat stimuleren en faciliteren. Gemeente Aalsmeer is geen lid van de actie Steenbreek.

b. Antw.: Plaatsen schuttingen. In het beeldplan Meervalstraat staat het volgende over erfscheidingen die privétuinen afschermen van het openbaar gebied: Zijtuinen die grenzen aan de openbare ruimte mogen met een hogere tuinmuur, die onderdeel uitmaakt van het woningontwerp, worden afgescheiden wanneer deze in het verlengde van de zijgevel ligt. Een combinatie van een harde en groene erfscheiding is ook mogelijk (bijvoorbeeld een transparant hekwerk begroeid met Hedera). Een blinde muur grenzend aan de openbare ruimte is ook als erfscheiding niet toegestaan. Voor de erfscheidingen tussen woningen onderling (vanaf twee meter achter de voorgevel) en tussen woningen en achterpad ligt de verantwoordelijkheid bij de toekomstige eigenaar en is het type van de erfscheiding een vrije keuze.

 • Hoe is nu de geplande voortgang?

Antw.: Wat de Roerdomplaan betreft start de bouw in november. (Dit zal intussen wel voorjaar 2022 worden)

Wat de Meervalstraat betreft start de verkoop van de grond deze maand en zal in januari het stedenbouwkundig plan worden uitgewerkt.

 • Op welke manier en wanneer kunnen de bewoners de voorlichting door de betrokken aannemers verwachten?

Antw.: De gemeente weet dat niet precies. De ontwikkelaars maken een projectenpagina waar informatie over de projecten te vinden is. Op de website van de gemeente zal een link worden geplaatst.

 

Back To Top