Ga naar hoofdinhoud

notulen wijkoverleg Hornmeer 22-1-2014

WIJKOVERLEG HORNMEER.

NOTULEN

WIJKOVERLEG

HORMEER

22 JANUARI 2014

BUURTHUIS ROERDOMPLAAN.

VERGADERING BELEGD DOOR

Bestuur wijkoverleg Hornmeer

TYPE VERGADERING

Wijkoverleg

ORGANISATOR

Bestuur

NOTULIST

Arie van Doorn

VOORZITTER

Arie van Doorn

AANWEZIGEN

Cor Knol ( gedeeltelijk) afwezig: Sonja Knol en Frans Huijbregts.

AGENDA

OPNAME HORNMEERPARK 20 JANUARI J.L.

RENOVATIE PARK EN AANLEG VOETBALVELDEN.

.

De Rondgang was, na een toelichting door Wethouder Gert-Jan van der Hoeven, een zinvolle sessie. Naast particulieren waren er ook vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Het wijkoverleg was ook sterk vertegenwoordigd

DISCUSSIE

Het parkoppervlak dat in beslag genomen wordt zal elders gecompenseerd worden. De lay-out voor de voetbalvelden staat vast en er zal een perceel grond aangekocht worden om e.e.a. te kunnen realiseren. Ook zullen de waterpartijen omgelegd worden.

Tijdens de rondgang werd met verontwaardiging geconstateerd dat de paden weer in slechte staat verkeren. Vooral het werkverkeer doet geen goed aan de plaatsen die opgevuld zijn met houtsnippers. Het is nodig dat snel weer een renovatie van de paden plaats vindt waarvoor de Meerlanden wel het materiaal beschikbaar wil stellen maar de verwerking niet wil uitvoeren. Het bestuur van het wijkoverleg is van mening dat, nu er bomen gekapt gaan worden, het een kleinigheid is om de stammen in het park te versnipperen en beschikbaar te stellen of, nog beter, meteen op de paden uit te strooien en te walsen.

CONCLUSIES

Irene, Bob, Cor en Jaap zullen in de klankbordgroep voor het Hornmeerpark zitting nemen.

De deelnemers aan de klankbordgroep zullen met elkaar hun standpunten afstemmen om de mening van de bewoners toch door te laten klinken. De Wethouder stelt dat er alleen op persoonlijke titel aan het overleg deelgenomen kan worden.

2

Overleg met Gemeente over het beschikbaar stellen en verwerken van de houtsnippers.

Cor Knol/ Jaap de Jong

1-3-2014

Aan de gemeente kenbaar maken dat de houtsnipperpaden niet begaanbaar zijn voor rolstoelgebruikers. Hierom is spoed met de renovatie van het park geboden.

Arie van Doorn

1-3-2014

WATEROVERLAST IN DE VOGELWIJK ONDERZOEK DOOR GEMEENTE.

Bekend is geworden dat enkele onvolkomenheden in het drainagestelsel van de Roerdomplaan inmiddels zijn herstelt en dat de wateroverlast is verminderd. De woningen aan de Fuutlaan lijken nu meer last van water onder de vloer te hebben dan voor de uitgevoerde werkzaamheden.

DISCUSSIE

Het onderzoek dat WARENCO in opdracht van de gemeente uitvoert is nog niet afgerond. Jaap de Jong heeft gevraagd om een tussenrapportage, maar die is niet verstrekt.

Ook proberen om informatie in te winnen over de vermindering van overlast.

CONCLUSIES

Het WARENCO rapport afwachten en agenderen voor de vergadering van26-3-2014.

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

In het wateroverleg de zaak weer aansnijden.

Jaap de Jong

Maart 2014.

GEMEENTELIJK HONDENBELEID.

OVERLAST HONDENPOEP.

OP VERZOEK GEMEENTE.

De gemeente wil een hondenbeleid actualiseren naar aanleiding van de vele irritaties en het onjuist aanwenden van de opbrengst van de hondenbelasting. Gezien dit laatste mag dit beleid ook wat kosten en kan de gemeente maatregelen treffen.

DISCUSSIE

De aanwezigen willen een herziening van de losloopplaatsen en voldoende afvalbakken (niet van plastic). Het plaatsen van paaltjes met afvalzakjes wordt niet als doelmatig gezien. Iedereen kan zelf zakjes kopen.

De gemaakte opmerkingen bij de gemeente kenbaar maken en er op aandringen dat er ook wat gedaan moet worden aan de opvoeding van hondenbezitters.

CONCLUSIES

De loslooplocaties mogen niet in de omgeving van scholen gepland worden. Deze conclusies bespreken in het overleg met de Gemeente Aalsmeer.

Bespreken in het eerstvolgende DB overleg met de gemeente.

Arie en Cor.

Maart 2014

3

CROS-OVERLEG ROND SCHIPHOL

BENOEMEN VERTEGENWOORDIGER.

BEHANDELD DOOR COR KNOL.

Het CROS-overleg zal geherstructureerd worden en naast een gemeentelijke vertegenwoordiger zal er ook weer een bewonersvertegenwoordiger benoemd worden. De naam wordt gewijzigd in ORS.

DISCUSSIE

Een bewonersvertegenwoordiger kan worden voorgedragen en zal door een daartoe te benoemen commissie worden benoemd. Het is de vraag of de zittende vertegenwoordiger, Pim ……, voor herbenoeming in aanmerking komt.

Het aangesneden onderwerp geeft onder de aanwezigen nog wel enige discussie over geluid en geluidsnormen. Deze discussie geeft aan dat ieder die in Aalsmeer woont heeft leren leven met deze overlast

CONCLUSIES

ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

De voorzitter vraagt de aanwezigen na te denken of zij een persoon kennen die bekwaam en deskundig is om mee te denken en te praten over geluidsbelasting, vliegbewegingen en ontwikkeling Schiphol.

Bestuur.

Maart 2014

INSPRAAK

DOOR BEWONERS.

DIVERSE ONDERWERPEN

De bewoners zowel als de vis club dringen nog eens aan op het uitvoeren van het baggerwerk. Ook de uitvoering van de rietoevers i.p.v. beschoeiing blijft als aandachtsgebied op de agenda staan.

De handhaving van de 30 km in de Hornmeer komt ook even te sprake. Ook de hoge bustarieven naar Amsterdam en het beperkt busvervoer naar Schiphol is een deel van de discussie.

CONCLUSIES

In het DB-overleg zal over het ontbreken van de wijkvoorzieningen gesproken worden.

Op het baggeren zal worden aangedrongen. ( de gemeente overlegt weer met een aannemer) De studie over de groene oevers is nog in de maak maar zal opgevraagd worden.

Voor het volgende overleg zal op de aanwezigheid van de wijkagent worden aangedrongen om ook de verkeersknelpunten te kunnen bespreken.

De problematiek van het busvervoer wordt doorverwezen omdat dit niet tot de te bespreken merites van het wijkoverleg behoort.

Volgende vergadering 26 maart 2014 0m 19.30 uur.

Back To Top