Ga naar hoofdinhoud

Een interactieve avond bij Wijkoverleg Hornmeer

Met een mooie zomer, de feestweek en vuur en licht op het water net achter ons werd het weer tijd
voor de serieuze zaken. Het wel en wee in de Hornmeer met deze keer de mogelijkheid om dit ook
rechtstreeks met burgemeester Gido Oude Kotte te bespreken.
Na een welkom door de voorzitter Arie van Doorn aan de volle zaal en de gastsprekers was het meteen
de burgemeester die zichzelf introduceerde en nog maar weer eens aangaf dat de corona perikelen
hem bij zijn aantreden ook danig dwars hebben gezeten bij het in contact komen met de inwoners van
Aalsmeer. Hij heeft overigens wel een heel positieve indruk van Aalsmeer qua bedrijvigheid en sociale
activiteiten. De onderwerpen die hij voorgeschoteld kreeg waren meteen ook lastig. Het openbaar
vervoer wordt als slecht ervaren en helaas is de invloed van de gemeente hierop beperkt. Er zijn vele
partijen bij betrokken: de vervoerder, de provincie en helaas in beperkte mate de gemeente. De
betrokken wethouder zet zich er wel degelijk voor in, maar het is ingewikkeld en er zijn geen
gemakkelijke oplossingen.
Er volgen een aantal vragen die ook nog nader beantwoord zullen worden. Variërend van het voetpad
bij de bouw aan de Meervalstraat tot diverse op- en aanmerkingen over de verkeersveiligheid in de
wijk.
Het toenemende sluipverkeer, door de knip in de N196, in de woonwijk en daarmee de hoge
snelheden komen aan de orde.
De snelle vergrijzing in de wijk die nu zo’n 50 jaar bestaat vraagt meer aandacht.
Aalsmeer is actief met betrekking tot het vluchtingenbeleid en biedt een aantal oplossingen.
Op de vraag van de burgemeester naar de algemene tevredenheid met het leven in de Hornmeer
wordt duidelijk positief gereageerd.

Het bestuur van het Buurthuis in de Hornmeer laat overduidelijk weten dat er van alles op het
programma staat en dat er ook voor de individuele burger veel mogelijk is. U vraagt en wij draaien.
Neem vooral contact op.

Omdat het groen in de wijk altijd de interesse heeft wordt een voorproefje gegeven van het overleg
dat gaande is tussen de Natuurgroep Aalsmeer, de gemeente en Meerlanden.
Dit betreft het aanpassen van het maaibeleid om de biodiversiteit te bevorderen. Het zijn nog plannen
en er moet nog veel overleg plaatsvinden. Op een aantal plaatsen in de wijk kan dan onder
voorwaarden, anders en minder gemaaid worden. Hopelijk hierover later meer.

Er is nog aandacht voor de activiteiten van Wij zijn Hornmeer die de verbinding tussen de burgers wil
bevorderen.

De maatschappelijke organisatie Participe is versterkt met Frans Huijbregts die zich als opbouwwerker
toelegt op het bevorderen van de onderlinge verbinding tussen de burgers in Aalsmeer.
Hij is te bereiken via email: f.huijbregts@participe.nu en telefonisch op nr. 06 4279348.
Eén van zijn eerste activiteiten is het (weer) onder de aandacht brengen van de babbelbankjes in
Aalsmeer. Zie hiervoor de berichten in de krant.

Er is wat informatie over het onderhoud aan de watergangen in de wijk, maar omdat hier zowel
gemeente als Rijnland bij zijn betrokken willen we hier later meer in detail op terugkomen.
Over het Masterplan Energietransitie (MPE) Aalsmeer valt te melden dat hiervoor een plan van aanpak
is opgesteld door de raad. De samenleving met vertegenwoordigers van de lokale organisaties vormen
een vliegwielgroep in een co-creatieproces met de wethouder als voorzitter.
We krijgen er straks allemaal mee te maken.

De start van het bouwen van de huizen bij de Meervalstraat en de effecten voor de directe buren
worden besproken. Er zal onvermijdelijk enige hinder ontstaan. E.e.a. is inmiddels ook per brief en via
de media toegelicht.

In het slotwoord benadrukte de voorzitter Arie van Doorn nogmaals dat, zoals al eerder gemeld, het
bestuur van Wijkoverleg Hornmeer per januari haar activiteiten staakt en dat de zoektocht naar “vers
bloed” tot nu toe tevergeefs is geweest.
Wij vragen daarom nogmaals om rond te kijken naar geschikte kandidaten waarmee we in gesprek
kunnen gaan.

We kunnen terugkijken op een vruchtbare avond met veel onderwerpen en interactie.

Voor meer informatie kijk op: https://wijkoverlegaalsmeer.nl/hornmeer/overlegdata-verslagen/

Back To Top