Ga naar hoofdinhoud

Verslag bewonersoverleg 12 juni 2017

CONCEPT VERSLAG  BEWONERSOVERLEG  6 NOVEMBER 2017

 1. WELKOM EN OPENING

De Voorzitter Jaap Overbeek opent de vergadering en wenst iedereen hartelijk welkom.
Hij meldt dat Hendrik Derlage vanwege privé omstandigheden het bestuur van de Dorpsraad heeft verlaten. We danken hem voor 17 jaar inzet voor ons Dorp. Maarten Weijers is zijn opvolger.

 1. VEILIG VERKEER NEDERLAND

Jacques Kesting (Remco Bruijnes was verhinderd) geeft een toelichting met een filmpje voor
veiligheid voor kinderen in het verkeer. Samsung en Veilig Verkeer Nederland werken samen
om de verkeersveiligheid onder jongeren te vergroten. Zij lanceerden een VirtualReality App
Beat the Street die scholieren bewuster maakt in het verkeer.

 1. VERSLAG 24-4-2017

Opmerkingen:

 • Opstelplaats bus nog nader bekijken. De maatregelen die zijn getroffen lijken niet te helpen. Niet alle chauffeurs houden afstand tot de zebra.
 • Verkeersdruk Bilderdammerweg wordt niet veroorzaakt door sluipverkeer maar wordt vooral veroorzaakt door inwoners Kudelstaart.
 • Knelpunten vrachtwagens oplossen door betere bebording.
 1. VERSLAG FIETSTOCHT JUNI 2017

Verbeterplekken, speelplaatsen, kruisingen
Vraag: wanneer afsluiting Madam Curiestraat/Kudelstaartseweg fietspad langs Hartog Maarsen.
Antwoord: uitvoering stond gepland voor zomer 2017, doorgeschoven naar najaar 2017 (wordt

voorjaar 2018).

 1. BOUWPROJECTEN
 2. WESTEEINDERHAGE

– participatieavond geweest in juni
– inspraak op bebouwing
– ontsluiting op Bilderdammerweg grootste knelpunt
– oplossing eerst in zicht voor aanvang bouwplannen

Opmerking: bezorgdheid hoe dicht op bestaande woningen Herenweg

 1. VENEMAPLAN VROUWENTROOST

– Kudelstaartseweg 67-79
– betreft een agrarisch bouwperceel
– in fase van wijziging bestemmingsplan
– plan 5 woningen
– bij geen bezwaar is de definitive vastelling halverwege 2018 te verwachen waarna er

gebouwd kan worden.

 1. WOMANS EYE

– Voormalig terrein Pannenbar
– Ontwikkelfase
– fase bezwaren vanuit omwonenden
– Kan 1 jaar vertraging oplopen

 1. HOOFDWEG 76 (voormalig boerderij Kort):

– Lintbebouwing 4 woningen
–  Ontsluiting op Hoofdweg
–  start bouw begin 2018
–   omwonenden geen bezwaar

 1. DIJKVERBETERING JAAGPAD

– betreft dijk tussen Vrouwenakker en Bilderdam
– 2e helft 2018 planning dijkverbetering
– Jaagpad Amstel kleistorting
– fietspaadje wordt toeristisch fietspad

 1. SCHIPHOL

Rien van der Laan bewonersvertegenwoordiger:

– toename klachten uit Kudelstaart
– wijziging bochtstraal Leimuiden is reeds ingevoerd (experiment of definitief)
– nieuwe onderhandelingen Schiphol ronde tafel gesprek 20 november Dorpshuis Kudelstaart
vertegenwoordigers ORS aanwezig.

SLS leefbaarheidsfonds :

 • Renovatie Dorpshuis haalbaar
 • Verplaatsing Proosdijhal kansrijk op langere termijn afhankelijk 2e Supermarkt
 • Buurtbus kansrijk
 • Recreatiestrand Loswal op langere kansrijk
 1.   2E SUPERMARKT

– Onderzoeksopdracht BRO
– Uitgangspunt wens 2e supermarkt gerechtvaardigd  gelet op aantal inwoners Kudelstaart.
– Onderzoek naar mogelijkheden locatie 12 locaties waarvan 5 nadere onderzocht te weten: Bibliotheek/Proosdijhal/Graankorrel/Westeinderhage/skatebaan                                                            – plan van aanpak  na de zomer 2018 vervolg.
– Detailhandelvisie in Raad van 2 november, uitgangspunt geen winkels buiten winkelcentra.

 1. DRECHTDOORSTEEK

Drechtdoorsteek is een watersport  doorgang voor de pleziervaart van Westeinderplas naar de
Drecht. Reeds eerder onderzocht in 2008. Toen was conclusive dat het fiancieel niet haalbaar was. Thans opnieuw onderzoek. Uitkomst verwacht in voorjaar 2018.

 1. UITVOERINGSPROGRAMMA VERKEER

Een deel al uitgevoerd of toegezegd :

– Kudelstaartseweg verkeersremmende maatregelen in overleg met bewoners.
– Mijnsherenweg verwijderen wegversmalling niet eerder dan aanvullende maatregelen ter

beveiliging oversteek.

– vrachtverkeer zonodig bebording
– uitritten Mijnsherenweg eenvormig maken (reeds uitgevoerd)
– fietspaaltjes verwijderen (reeds uitgevoerd)
– Rietlanden aanpassen inritten en drempels (reeds uitgevoerd)
– parkeervakken Graaf Willemlaan definitief maken
– Einsteinstraat aanbrengen zebra bij winkelcentrum (reeds uitgevoerd)
– T-kruising Mijnsherenweg: vervangen verkeerslichten en aanvullende maatregelen.

In 30 km gebieden gelden andere regels waarin zebra’s en verkeerslichten overbodig zijn. Die horen volgens het overheidsbeleid niet in deze zones thuis.

Opmerkingen van de bewoners: meer 30 km bebording. 30 km kabouters kunnen ingezet worden van de kunstroute.

 1. GROENVOORZIENING

De Gemeente heeft het onderhoudscontract voor wat betreft groen met De  Meerlanden opgezegd. Er
komt een nieuwe aanbesteding. Het achterstallig onderhoud  is in het kleinschalig bosgroen te merken.
Meldt uw klachten via de servicelijn of via de app “Verbeter de buurt”.

 1. SIGNALEN UIT HET DORP
 2. Vanaf 10 december geldt Nieuwe dienstregeling Connexion. Kudelstaart gaat er op achteruit. Hoe verder als straks de N196 is heringericht? Dorpsraad probeert in januarivergadering de verantwoordelijk ambtenaar uit te nodigen.
 3. Wateroverlast: hoe zit het met riolering. Dorpsraad heeft navraag gedaan. Bij onvoldoende afwatering direct gemeente bellen. Men komt dan doorspuiten c.q. problem oplossen.
 1. RONDVRAAG

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

 1. VOLGENDE VERGADERING

Het volgende bewonersoverleg is op maandag 5 februari 2018.

 1. SLUITING

Het bleef nog lang gezellig aan de bar.

Back To Top