Ga naar hoofdinhoud

Verslag wijkoverleg Hornmeer op 22 februari 2017

Buurtverbinder.

Na de opening van de bijeenkomst door de Voorzitter Arie van Doorn krijgt Helma Keesom het woord als introductie om haar functie toe te lichten nu zij door de Gemeente Aalsmeer is aangesteld om het werk van Frans Huijbrechts over te nemen. Zij heeft zich ten doel gesteld om als “Buurtverbinder” binnen Aalsmeer werkzaam te zijn. Zij is voor een ieder bereikbaar op 06 14 62 33 01 en E-mail: h.keesom@participe.nu

Buurt-app.

Irene Keessen pleit er voor om in de Hornmeer ook een Buurt-app in te stellen. In andere wijken heeft men goede ervaringen en resultaten met het instellen van een app waarop berichten, de wijk betreffende, met elkaar gedeeld kunnen worden. Irene zal Bianca Zegveld van Nextbuur voor het volgende wijkoverleg op 14 juni uitnodigen.

Projecten.

Op 27/2 is er een informatie over de aanpak van de renovatie van het Hornmeerpark. De aanwezigen worden uitgenodigd om deze informatiebijeenkomst te bezoeken. De aanwezigen zijn ontevreden over de gefaseerde aanpak van het werk en ook de onduidelijkheid van het ontwerp van de aansluiting op het Voormalig VVA-terrein stemt tot ontevredenheid. Het op de kinderboerderij aansluitende terrein geeft klachten en vraagt om een betere aanpak en een urgentere planning. De voorzitter zal wethouder Gert-Jan van der Hoeven uitnodigen voor het overleg op 14/6 om één en ander toe te lichten. Hij heeft immers in het verleden het plan verdedigd en toezeggingen gedaan. Cor Knol is zeer ontstemt over de aanpak van de Beschoeiingen in de Hornmeer. Uit de uitvoering van de werkzaamheden, die verleden week gestart zijn, maakt hij op dat de rietoevers niet uitgevoerd zullen worden. De vergadering is blij dat er aan de oevers gewerkt wordt maar neemt de Gemeente kwalijk dat het Wijkoverleg daar niet over geïnformeerd is. Het Parkeerterrein bij de Kinderboerderij/voetbalvelden zal in juni 2017 aangepakt worden. De aanwezige vertegenwoordiger van de Kinderboerderij, Cees Noorthoek, betreurt de tijdsplanning omdat juist in de zomer het boerderij-bezoek intensief is en parkeren juist dan mogelijk moet blijven. In de wijk zijn stroomstoringen opgetreden, hetgeen te wijten is aan veroudering van de kabels. Er is door Liander toegezegd dat er kabels vervangen zullen worden. De vergadering spreekt tevens haar ergernis uit over het niet branden van straatlantaarns aan de Dreef en Beethovenlaan. De bouw van de sporthal vordert gestaag en moet met het nieuwe schoolseizoen in september in gebruik genomen worden. De kans bestaat dat de oude sporthal daarna gesloopt zal worden en ook het Buurthuis niet ontkomt aan de slopershamer. Wel moet dan de voormalige VVA-kantine, die als Buurthuis gaat functioneren, gereed zijn. Cor Knol onderhandelt daarover met de Gemeente maar ziet nog geen voortgang in de werkzaamheden. Dus: afwachten maar. De plannen voor de renovatie van de Componistenwijk heeft tot ergernis geleidt onder de bewoners van de Haydenstraat. Klaas Maarsen geeft toelichting op de herindelingsplannen van deze straat waar het parkeren foutief wordt opgelost. Arie van Doorn en Klaas Maarsen hebben daarover ambtelijk overleg gevoerd en Richard Pannenkoek heeft met brieven en tekeningen ook bezwaar gemaakt, maar het mag niet baten. Er zijn nu handtekeningen ingezameld die een bezwaarschrift naar de Gemeente ondersteunen.


Gemeentelijke activiteiten.

Verleden week is er een informatieve voorlichtingsavond voor de Raad geweest waarin de volgende onderwerpen toegelicht zijn. Arie van Doorn en Cor Knol hebben deze voorlichting bij gewoond en doen verslag.
1. huisvuilinzameling. De Gemeente bereidt een wijziging voor om de inzameling aan te passen aan de milieueisen en de verbeterde mogelijkheden om vuil anders in te zamelen en te scheiden. Ook het tarief voor de afvalstoffenheffing zal aangepast worden. De invoer van dit nieuwe systeem zal waarschijnlijk in 2018 plaats vinden.
2. Er zal opnieuw gestudeerd worden op de mogelijkheid om een vaarverbinding te maken tussen de Westeinder en de Drecht. Het verkort de vaarroute naar de Amstel en langs de doorvaart kunnen allerlei recreatieve doelstellingen worden aangelegd. De haalbaarheid wordt onderzocht op technische en financiële merites en pas daarna wordt besloten of verdere uitwerking zinvol is.
Samenwerking Wijkraden.

Wijkraad “De Dorper” heeft gebrek aan belangstelling in hun wijk en kunnen ook de Bestuursvacature niet vervuld krijgen. Zij hebben de wens te kennen gegeven om samen te gaan met de wijk Stommeer. Deze hebben in aansluiting op dat verzoek gesuggereerd dat het dan beter is om ook de wijk Hornmeer bij deze samenvoeging te betrekken. Na enige discussie onder de aanwezigen blijkt dat de bezwaren te groot zijn om aan het verzoek te voldoen en men het een slechte zaak vindt om het overleg uit de wijk Hornmeer weg te halen. De Voorzitter zal dit kenbaar maken bij het overleg daarover in april a.s.

Rondvraag.

Naar aanleiding van enkele opmerkingen in de Rondvraag zal het Bestuur bij de Gemeente aandringen op een herstel van sommige delen van de fietspaden in de wijk. De wijkende tegels geven val-gevaar voor de wielrenners en fietsers.
Ook zal geattendeerd worden op de aanwezige bagger in de singels en de boomtakken in het water van de singels. De visclub volgt dit nauwlettend nu er nieuwe vis is uitgezet.
Cor Knol heeft de Gemeente gevraagd waarom er maar bij één trap een rvs leuning is aangebracht. Hij vindt het logisch om dat ook bij de andere trappen te doen. De Gemeente heeft nog niet gereageerd. Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt een ieder uit om, voor de sociale samenhang, met elkaar een consumptie te nuttigen. Aalsmeer 1 maart 2017 Bestuur Wijkoverleg.

Back To Top