Ga naar hoofdinhoud

Verslag wijkoverleg Hornmeer 21 september 2016

Na de opening door de Voorzitter Arie van Doorn krijgen de aanwezige medewerkers van de Gemeente Aalsmeer het woord over het
Beeldkwaliteitsplan voor het beheer en onderhoud van de buitenruimten.
Dit kwaliteitsplan is inmiddels door het bestuur van de Gemeente goedgekeurd en zal in de toekomst als maatstaf worden gehandhaafd bij de uitvoering van de werkzaamheden. In de Hornmeer zal als eerste wijkdeel de Componistenwijk worden aangepakt. Omdat de werkzaamheden budget-afhankelijk zijn zal het jaren duren eer de gehele Hornmeer volgens dit kwaliteitsbeeld zal zijn uitgevoerd. Het moet leiden tot een beter en structureel gelijkwaardig onderhoudswerk in de gehele Gemeente Aalsmeer. Vanuit de aanwezigen komen er kritische opmerkingen over het onderhoud van groen en wegen. Men is van mening dat de uitvoerende partij, de Meerlanden, te weinig gecontroleerd wordt. Er wordt aangedrongen om het toezicht te verscherpen. Na en duidelijke uiteenzetting en de juiste beantwoording van de vragen worden Frank van der Neut, Jan van Tongeren en Jan Ligthart bedankt voor hun presentatie.

Het volgende punt dat bediscussieerd wordt is de
Reconstructie van de componistenbuurt.
Er is een tekening aanwezig waarop globaal de wijzigingen in dit wijkdeel zijn aangegeven. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden overeenkomstig het Beeldkwaliteitsplan dat eerder deze avond werd toegelicht. Enkele aanwezigen zijn teleurgesteld dat er deze avond niet meer gedetailleerde informatie aanwezig is. Breedte van straten, parkeerstroken en trottoirs zijn bepalend voor de acceptatie van de wijzigingen voor de bewoners. Ook wordt er gevraagd wat er gedaan wordt met de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de voorlichting over deze plannen op 7 september j.l. Het bestuur zal deze vraag voorleggen aan de Gemeente, de heer Ad Botermans

De Voorzitter stelt daarna het volgende agendapunt aan de orde:
De locaties voor alternatieve woonvormen.
Alhoewel dit punt inmiddels bij de Gemeenteraad in behandeling is en de bewoners tijdens een commissievergadering hebben kunnen inspreken, is het bestuur van het Wijkoverleg van mening dat een korte discussie in dit overleg gewenst is. Duidelijk wordt nog eens dat de initiatieven in de Raad veel onrust onder de bewoners heeft veroorzaakt. De 18 insprekers, waarvan er ook enkele vanavond aanwezig zijn, hebben dat overduidelijk gemaakt. Onder de aanwezigen leeft de hoop dat de Gemeenteraad ernstig rekening zal houden met de geuite bezwaren. Enkele aanwezigen, die sterk betrokken zijn bij het Raadswerk, merken op dat na het overleg in de Commissievergadering de Raad op 22 september niet meer zullen besluiten dan de drie overgebleven locaties Edisonstraat, Sweelinckstraat en Cactuslaan nader te onderzoeken en een budget hiervoor beschikbaar te stellen. Pas daarna zullen definitieve besluiten over de bebouwingen worden genomen. In het wijkoverleg wordt door de aanwezige bewoners die eerder bezwaar gemaakt hebben gesteld dat men “tot het uiterste blijft tegenspartelen” tegen de bebouwingsvoorstellen. Binnen het Wijkoverleg is de discussie daarover voorlopig gesloten.

Als laatste punt wordt de aandacht gevraagd voor:
Herontwikkeling voormalig VVA terrein.
De Gemeente stelt een participatie door de bewoners zeer op prijs. Op Maandag 26 september a.s. is er een inloopbijeenkomst van 15.30 tot 19.30 uur in de kantine van FC Aalsmeer, Beethovenlaan 20. Het terrein moet ontwikkeld worden als recreatiegebied en een deel van het terrein zal een groen karakter krijgen als compensatie voor het parkdeel dat is vervallen door de verplaatsing van de VVA-voetbalvelden. Een directe verbinding tussen de twee groenlocaties is toegezegd door de Gemeente, maar de aanwezigen betreuren het als dat beperkt blijft tot een smal pad achter de kinderboerderij en langs de midgetgolfbaan. Om in het nieuwe recreatiedeel ook gelegenheid te bieden aan “jeugd en jongeren” is Marco de Haan, met twee collega’s uit het Jongerenwerk aanwezig om te pleiten voor ruime faciliteiten in dit recreatiegebied voor hun doelgroep. Zij zullen Maandag a.s. ook dringend inspreken en verzoeken de aanwezigen om hun pleidooi bij de participatie te onder steunen.

Rondvraag
De Voorzitter geeft allereerst het woord aan Mieke Keessen. Zij verteld over een initiatief om in Aalsmeer bij particulieren tuin-bibliotheken te organiseren. Het plan moet nog verder uitgewerkt worden maar zij beogen om de mensen weer wat meer aan het lezen te krijgen, de afstand tot de bibliotheek te overbruggen en door het boek de sociale contacten te bevorderen. Nadere informatie volgt als de plannen meer zijn uitgewerkt.

Tijdens de rondvraag worden enkele kleine zaken besproken en opmerkingen gemaakt over parkeren, openbaar vervoer en de horeca-bediening van het Buurthuis. Desgevraagd antwoordt Cor Knol dat Paul en Thea, die jarenlang de consumpties in het buurthuis verzorgde, hun taak hebben neergelegd. Op verzoek van Frans Huijbregts (welzijnswerk) en met instemming van de aanwezigen, zullen Paul en Thea een bloemetje namens het wijkoverleg krijgen.
Nadat de Voorzitter heeft medegedeeld dat het volgende overleg op 16 november zal worden gehouden sluit hij het overleg.

Aalsmeer 22 september 2016
Bestuur Wijkoverleg Hornmeer

Back To Top