Ga naar hoofdinhoud

Notulen 30-1-2014

Buurtvereniging “Ons aller belang”
Notulen vergadering Dagelijks Bestuur 30-1-2014 bij Guus.

Aanwezig. Mieke Buis, Klaas Joren (voorzitter), Cees van der Ven , Guus van der Geest en Jelle Lingsma (notulist).

Er was een agenda maar die is niet helemaal gevolgd. Notulen derhalve beetje hapsnap.
Opening door de voorzitter. Welkom.

Notulen vorige vergadering,
Aanvullende opmerkingen. Gemeente dringt aan bij NUON en Cayway op gelijktijdig graven. Er zijn sinds de vorige vergadering al weer 2 grote stroomstoringen geweest.
Bij 1 liep het het riool bij het speeltuintje over omdat de pomp aldaar ook geen stroom had. Verder lijkt de aanleg van de nieuwe riool by-pass geholpne te hebben.

Hoe treden wij naar buiten. Hier loopt het dit punt soepel en naadloos over in het volgende punt van de agenda: Contributie vervolg, ledenwerving en publiciteit.

Tussendoor worden de notulen nog wel goedgekeurd.

Automatische incasso is goed gegaan. Er zijn ca. 100 leden die per automatische incasso betalen, en ca. 40 € 50 leden. Er staan nog ca. 120 mensen op de lijst die wel lid zijn maar nog geen machtiging hebben ingevuld.
Besloten is om loop van het jaar, maar voor november, onze wervende loopacties voort te zetten. Klaas doet alles achter de IJzeren brug. Cees Guus en Jelle verdelen de rest.

Eventueel te combineren met bezoek nieuwe bewoners/leden.
Ursula van de IJsclub heeft gevraagd of het mogelijk is om de te verwachten moeilijkheden rondom SEPA samen met ons op te lossen. Cees heeft er vertrouwen in.

Jelle gaat nu echt wel het stukje schrijven voor de publicatie op de internetsite, Eerst even ter goedkeuring voor leggen aan de rest v.h. bestuur.
Daarna de folder, Overleggen met Bep Korsse van Oosteinde.
Guus zorgt inmiddels wel voor de publicatie van de notulen op de gemeentelijk site.

Tussendoor komt de inrichting van de van N196 was N201 te sprake.
Guus licht het een en ander toe. Het dilemma voor de gemeente is dat de provincie voor een deel een 30 km voorschrijft waar het te verwachten verkeersaanbod dit niet toelaat. De aan te leggen Noordvork, (zal Aalsmeerlaan gaan heten) zal waarschijnlijk onvoldoende verkeer om het centrum heen leiden. Er is waarschijnlijk niet veel verkeer dat die kant op moet.
Als het de 30 km zone er echt komt dan zal de verkeersdruk op de Zwarteweg en de Stommeerweg aanzienlijk toenemen. Dit verschijnsel begint zich nu al af te tekenen nadat op de N 196 een maximumsnelheid van 50 km is ingesteld en de groene golf niet meer werkt.
Een leuk weetje: De huizen aan de Spoorlaan zijn niet onderheid.
Kortom dit probleem is voorlopig niet opgelost en lijkt ook niet los te zien van de ontwikkelingen op de het kruispunt van Cleefkade, Uiterweg en Stationsweg.
Deze klankbordgroep is al lang niet meer bij elkaar geweest.

Hierbij komt dan nu ook het agendapunt Plannen Lidl aan de orde.
Er is consensus over het feit dat je er weinig zinnigs over kunt zeggen zonder de echte tellingen te weten en de prognoses van het aantal bezoekers van de nieuwe supermarkt. Echter gevoelsmatig lijkt de gekozen in- en uitrit tot toename van de verkeerschaos gaat leiden.
De brug is te krap, De draai van de brug richting van Cleefkade is niet te maken als er verkeer op de Uiterweg richting Grundelweg staat. Dit als gevolg van de knik in de weg.
Ook is deze brug vrij smal en als iemand het parkeerterrein verlaat en niet goed rechts houd
kan er geen verkeer de brug op en, als het verkeerd wil, zie boven over het uitdraaien,staat de zaak klem. Ook bevoorradend vrachtverkeer zal de draai niet kunnen maken en alleen vanaf de Grundelweg het terrein op kunnen.
Er staat inmiddels al het een ander aan proteststukken in de krant en ook wij willen onze verontrusting wel uitspreken richting gemeente maar wel op basis van de nu bekende verkeerstellingen.
Guus gaat ze opvragen bij Carl Riechelman en geeft ze door aan Jelle.
Jelle maakt een concept schrijven aan de gemeente.

Ontwikkelingen Stuw.
Jelle heeft het bestuur van Stuw per 21-1-2014 verlaten wegens een vrijwel permanent verschil van inzicht met, met name de andere DB leden. Hierbij ging het vaak over de manier van naar buiten treden. Ook een fundamenteel verschil van inzicht ver de financiële situatie en hoe daar mee om te gaan was van invloed. Tenslotte speelde de ontwikkelingen rondom een garantiestelling van de SAWP aan STUW uiteindelijk een grote rol bij het nemen van deze beslissing.
Jelle is nog niet bij de RABO en de KvK afgemeld als bestuurder en zal dat, als het nog even duurt zelf gaan doen.
Klaas blijft nog in het bestuur van STUW totdat de Structuurvisie door de Raad is. Hiermee zijn de bewonersbelangen voorlopig gewaarborgd.
De concept structuurvisie is zo goed als klaar. Wij hebben hem nog niet in zijn definitieve vorm kunnen lezen, maar als het goed is staan er geen dingen in die onze goedkeuring niet kunnen wegdragen.
De gemeente heeft in een brief van juni 2013 aangeven dat er geen juridische kaders zijn waarin STUW na aanname van de structuurvisie nog een rol van betekenis kan spelen. Besloten wordt om nadat de structuurvisie door de raad is als bewonersvertegenwoordiging het bestuur van Stuw te verlaten.
De vraag is nog even of en hoe wij de gemeente hieromtrent gaan informeren.
Voorlopig ligt het voor de hand om dit via STUW te laten lopen.

Wat verder ter tafel komt.
Cees meldt dat hij in wandelgangen vaak burgers spreekt die verontrust zijn over de ontwikkelingen die “de Lente” rondom de blauwe beugel uitvoert. Klaas bevestigt dat hij die geluiden ook verneemt.
Cees is van mening dat wij, als functionerende wijkraad, op zijn minst af en toe met “de Lente” zouden moeten communiceren over de plannen. Klaas vindt dit niet nodig. “De Lente”staat toch niet open voor dit soort bemoeienissen. Formeel gezien hebben wij ook niets in te brengen als de ontwikkelingen binnen het bestemmingsplan en het vergunningenbeleid vallen.
Gezien allerlei ontwikkelingen binnen de gemeente kan een proactief beleid van echter geen kwaad. Met Cees zijn Guus en Jelle van mening dat wij bij de ontwikkelingen rondom de Blauw Beugel zeker ook sprake is van algemeen belang en als wij ons met de Lidl bezighouden waarom dan niet met “de Lente”.
Afgesproken wordt dat Klaas, die regelmatig contact heeft met “de Lente”dit een keer ter sprake zal brengen.
Een zeker mate van overleg en instemming van ons met de ideeën “de Lente”kan ook voor hem positief werken.

Wij kunnen dan een deel van de geruchten en het heersende het wantrouwen weerleggen.

Pontje,
Nog steeds een bende. Pontbaas is wel aangesproken en hij lijkt zich iets beter te houden aan de dienstregeling. Blijft punt van aandacht. In het overleg met de gemeente is ons gevraag de vinger aan de pols te houden en verstoring te rapporteren.

Buurtborrel was groot succes. Volgens jaar herhalen. Cees of Jelle moeten volgend jaar de speech houden. Cees vind de kosten te laag. Zo krijgen wij de reserves nooit op.

Bespreking met gemeente van 6-3. Punten aangeven indien gewenst. Rijnland pompen
Overige punten, indien gewenst aangeven.
Verkeersdeskundige uitnodigen misschien goed idee.? . .

Hans van Meer bedanken voor zijn inzet voor het herverlichten van de Aardbeienbrug ? Niet specifiek, doen wij eigenlijk nooit
Misschien wel een woordje op algemene vergadering.

Rondvraag.
Datum reisje 4-6 bestemming volgt.
Guus en Mieke zijn vorig jaar mee geweest en vonden het (ontzettend) leuk.
Jelle en Cees moeten mee. Niks moeten Franco dood. Vakantieplannen gaan voor. Voetreis naar Lelystad goed idee. Dan zijn Cees en Jelle er zeker bij.

Datum volgend vergadering 12-3 bij Mieke.

Back To Top